Diplomityö: Tahtituotannon implementointi toimitilarakentamisessa

Yhteistoiminnallinen tahtituotanto ratkaisemaan tuottavuusongelmaa

Rakennusalan heikko tuottavuus on ollut ongelmana jo monta vuosikymmentä. Esille nousseita ongelmia ovat olleet projektin budjetin ylittäminen, laatutason heikentyminen sekä aikataulusta myöhästyminen. Näin ollen toimiala kohtaa jatkuvasti merkittävää painostusta kehittää uusia tehokkaampia toimintatapoja sekä prosesseja. Tuottavuuden tehostamiseksi on ehdotettu muutosta johtamistavoissa sekä eri osapuolten välistä yhteistoiminnallista tuotantosuunnittelua ja –ohjausta. Tahtituotantoprosessi on herättänyt kiinnostusta rakennusalalla sekä mediassa. Tahtituotannon yhteistoiminnallisuutta sekä toimintatavan muita hyötyjä pidetäänkin ratkaisuna tuottavuusongelmaan.

Tutkimuksessa tutkittiin tahtituotantoprosessia kokonaisuudessaan toimitilarakentamisessa. Tahtituotantoa on tutkittu aiemmin Suomessa asuntorakentamisessa sekä Saksassa pääosin tehdasrakennusten rakentamista varten. Kummassakin maassa on merkittävänä tekijänä ollut toistuvuuden hyödyntäminen tahtituotantoprosessissa. Yhdysvalloissa taas on tutkittu tahtituotantoa toimitilarakentamisessa ja varsinkin sairaalarakentamisessa. Kaliforniassa tahtituotantoprosessia on käytetty yhteistoiminnallisesti rakennuksiin, joissa toistuvuutta ei juurikaan ole. Tätä lähestymistapaa on tarkoitus käyttää pohjana diplomityössä luotavalle tahtituotannon toteutusmallille. Malli luodaan pohjaksi, jota voidaan soveltaa erilaisissa toimitilakohteissa. Näin ollen mallin kehittämisen kannalta on tärkeää huomioida kohteiden tilojen toistumattomuus. Toteutusmalli mahdollistaa käytännönläheisemmän toimintatavan tahtituotannon käyttöönotolle.

Prosesseja ja työkaluja tahtituotannon implementointiin

Toteutusmallin luonti aloitettiin Suomessa tahtipilottiprojektin nykytilanteen kartoittamisesta, jossa keskityttiin erityisesti projektin senhetkisen osaamisen sekä haasteiden selvittämiseen. Havaittujen haasteiden selvittämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi tutkimuksessa hyödynnettiin Kaliforniasta sekä kirjallisuudesta esille nousseita toimivia oppeja. Tutkimuksessa tutkittiin kahta Kalifornialaista kohdetta, jossa tahtituotantoprosessia käytettiin kokonaisvaltaisesti projektin aikana, rakentamisen aloittamisesta lopputarkastuksiin asti. Tutkimustulosten pohjalta luotiin toteutusmalli. Mallia kehitettiin vielä entisestään toimivammaksi sekä käytännönläheisemmäksi kohdeyrityksen asiantuntijoiden kanssa yhteisessä työpajassa.

Diplomityössä esitetty toteutusmalli on jaettu kolmeen osaan: edellytykset, tahtisuunnittelu ja tahtiohjaus. Tärkeimpinä edellytyksinä tahtituotannon onnistuneelle käyttöönotolle pidettiin kaikkien osapuolten sitoutumista yhteiseen prosessiin ja suunnitelmien riittävää valmiusastetta. Toteutusmallin tahtisuunnitteluprosessi alkaa lähtötietojen selvittämisestä, kuten alustavista menekkilaskelmista, yleisaikataulusta ja sekä päätöksestä tahdin pituudesta. Seuraavaksi suoritetaan kuuden vaiheen tahtisuunnittelu yhteistoiminnallisesti urakoitsijoiden kanssa. Prosessin viimeinen vaihe on tahtisuunnitelman viimeistely ja hienosäätö.

Tahtiohjauksesta osalta ei löytynyt vakiintuneita prosesseja, mutta sen sijaan erilaisia työkaluja löytyi. Nämä työkalut jaettiin diplomityössä sosiaaliseen ja tekniseen ohjaukseen. Sosiaalisissa työkaluissa nousee esille yhteistoiminnallisuuden sekä osapuolten sitouttamisen merkitys. Kyseisiin työkaluihin liittyi vahvasti ymmärrys tahtituotannosta, tahtisuunnitelman noudattaminen ja suunnitelman visuaalinen esitys. Teknisiä työkaluja ovat esivalmistus, tuottavuuden seuranta, työtapojen kehittäminen, muutoksiin varautuminen ja ennakointi, materiaalitoimituksien tahdittaminen sekä korjaustyön ennaltaehkäisy. Näiden lisäksi havaittiin myös työkaluja, jotka kuuluvat sekä sosiaalisiin että teknisiin työkaluihin, kuten päivittäiset tahtitapaamiset, tahtimainen urakoitsijapalaverikäytäntö, ongelmanratkaisumalli ja tahtituotanto- tukihenkilön käyttö työmaan apuna. Merkittävimpänä työkaluna pidettiin päivittäisiä tahtitapaamisia.

Tahtituotantoprosessin haasteet ja kehittäminen

Diplomityössä esille nousseet haasteet eivät olleet pelkästään tahtipilottikohteessa, vaan haasteita havaittiin myös kohteista Kaliforniassa. Merkittävimmät haasteet olivat hyvin samanlaisia kuin toteutusmallissa esitetyt edellytykset. Nämä haasteet ovat sosiaalisia sekä suunnitteluun liittyviä haasteita. Haasteina pidettiin yleistä ymmärrystä tahtituotannosta, logistiikkaa, tahtisuunnitelman optimaalista aluejakoa sekä tahtisuunnitelman noudattamista. Kyseisille haasteille löydettiin kuitenkin myös mahdollisia ratkaisuja. Merkittävänä tutkimustuloksena voidaan pitää löytöä, jonka mukaan tahtituotantoprosessille voidaan luoda toteutusmalli, joka soveltuu implementoitavaksi eri toimitilakohteille. Toteutusmallia muokataan projektikohtaisesti sopivaksi.

Tutkimuksen aikana tunnistettiin myös jatkotutkimusaiheita. Tahtituotantoprosessia ei ole tutkittu kokonaisvaltaisesti vielä tarpeeksi, joten aihetta tulisi tutkia lisää erityyppisissä projekteissa. Tämän lisäksi tulisi eri tahtituotantomenetelmiä vertailla laajemmin. Aihetta tutkitaan tällä hetkellä ja siitä julkaistaan artikkeli myöhemmin. Vaikka tutkimuksessa havaittiin tahtiohjauksen työkaluja, niitä tulisi tutkia sekä kehittää lisää. Lisäksi pitäisi kehittää selkeä tahtiohjausprosessi. Yhtenä merkittävänä haasteena esitettiin suunnittelun tärkeys tahtituotannon onnistumiselle. Näin ollen tarvitaan lisää tietoa ja kokemuksia suunnittelun integroimisesta tahtituotantoprosessiin.

Teksti ja kuvat: Max Grönvall

Diplomityö: Grönvall, M. (2019) Tahtituotannon implementointi toimitilahankkeessa, Aalto-yliopisto