Syksyn ensimmäisessä IPT2-hankkeen syventävässä työpajassa keskityttiin alihankkijoiden integrointiin

Syksyn ensimmäinen IPT2-hankkeen syventävä työpaja järjestettiin BIM Kampuksella Helsingissä 11.9.2018. Työpaja kokosi yhteen alihankkijoiden integroinnista kiinnostuneita tilaajia ja palveluntuottajia laajalla rintamalla.

Lauri Merikallio (Vison Oy) alusti alihankkijoiden integrointiin liittyvistä kehitysaskeleista sekä hyödyistä. Sairaalan rakennushanke Sutter Health Kaliforniassa on ollut uraauurtava edistäessään alihankkijoiden roolia projekteissa ja kehittämällä meillekin tutun kehäajattelun; strategisesti tärkeimmät alihankkijat tulisi integroida mukaan projektiin varhaisemmassa vaiheessa ja voimakkaammin kuin vähemmän kriittiset toimijat. Osapuolten integroinnilla ja yhteenkuuluvuuden tunteella on tehtyjen tutkimusten perusteella suora yhteys projektin menestymiseen.

Alihankkijan sopimuksellinen integrointi herätti työpajassa keskustelua. Juha Virolainen (Vison Oy) avasi terminologiaa, mm. mitä aliallianssilla tarkoitetaan ja miltä osin se poikkeaa muista alihankintamalleista. Olipa kyseessä sitten YSE- tai allianssipohjainen sopimus, tärkeintä on, että sopimus tukee aidosti integrointia ja välittää tilaajan tavoitteet ja vaatimukset kaikkien keskeisten toimijoiden tietoon. Petri Pyy (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) jakoi kokemuksia KYS:n allianssista ja talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa tehdystä aliallianssisopimuksesta. Integroinnin keinoina on käytetty kaupallista mallia, joka on vastaava kuin allianssiosapuolten välisessä sopimuksessa, sekä mm. ottamalla aliallianssin jäsenet mukaan APR:n ja AJR:n toimintaan.

Työpajan iltapäiväosio keskittyi toimitusketjun integroinnin johtamiseen. Juha Salminen (Consti Yhtiöt Oyj) korosti integroinnin esteiden poiston tärkeyttä. Lähtökohtana pitäisi olla, että alihankkijoilla oleva erikoisosaaminen pystytään hyödyntämään ja valjastamaan projektille parhaalla mahdollisella tavalla. Juha peräänkuulutti tarvetta kehittää monistettavia sopimusmalleja ja luoda yhteisiä linjauksia siitä, mitä eri sopimuksilla haetaan projekteissa. Petri Nieminen (Ruukki Construction) toi esiin alihankkijan näkemyksiä integrointiin. Ruukki pyrkii edistämään integrointia tavoittelemalla isompia kokonaisuuksia, jotka pitävät sisällään urakoinnin lisäksi myös suunnittelutyötä. Tavoitteena on koko toimitusketjun optimointi. Petri korosti luottamuksen rakentamisen ja ylläpidon merkitystä onnistuneen projektin kulmakivenä.

Lisätietoa:

IPT2– hankkeen syventävä työpaja (11.9.2018): http://www.ipt-hanke.fi/syventava-tyopaja-11.9.2018-7
IPT2– ryhmähanke: www.ipt-hanke.fi