IPT2-hankkeen pilottityöpajassa pohdittiin kehitysvaiheen keskeisimpiä teemoja

IPT2-väki kokoontui kahden päivän ajan kehitysvaiheen pilottityöpajan ääreen Helsingin BIM Kampukselle 2.-3.10.2018. Päivien aikana perehdyttiin tavoitteiden kirkastamiseen ja jalkauttamiseen, TVD-prosessiin, alihankkijoiden integrointiin ja tahtituotantoon sekä Big Room-toimintaan.

Tilaajan tavoitteiden kirkastamista ja tavoitteiden jalkautusta ei voi liikaa korostaa. Milko Tietäväinen (Tampereen kaupunki) kertoi, kuinka he ovat kaupungilla vieneet tavoitteita hankkeisiin. Hankkeen alussa tavoitteet voivat olla vielä linjaavia ja jopa julistuksen omaisia, mutta kirkastusta tarvitaan projektin edetessä. Milko korosti myös hankkeeseen kytkeytyneiden rinnakkaishankkeiden tavoitteiden tarkkaa miettimistä; pienemmän rinnakkaishankkeen vähäisellä epäonnistumisella voi olla merkittäviä vaikutuksia varsinaiseen suurempaan hankkeeseen.

Target Value Design (TVD) -prosessin tehtävänä on luoda pohja tavoitekustannuksen systemaattiselle määritykselle. Antti Piirainen (Vison Oy) avasi TVD-prosessin keskeisimpiä vaiheita. Laajuuden ja reunaehtojen määritys heti kehitysvaiheen alussa on avainasemassa onnistuneen TVD-prosessin näkökulmasta. Myös Virve Kuurne (SRV Rakennus Oy) nosti esiin laajuuden määrittämiseen liittyvien haasteiden vaikutuksen kehitysvaiheen läpiviemiseen. Finavian T2-hankkeen kehitysvaihe on osoittanut, että TVD-prosessin avulla suunnitteluprosessi saadaan läpinäkyväksi kaikille projektin toimijoille.

Myös tuotannollisia asioita on syytä lähteä pohtimaan jo kehitysvaiheen aikana. Aleksi Heinonen (Vison Oy) avasi kehitysvaiheen merkitystä alihankkijoiden integroinnin ja myös tahtituotannon suunnittelun näkökulmasta. Kehitysvaiheen aikana on syytä laatia sitouttamissuunnitelma siitä, ketä osapuolia ja henkilöitä nähdään tarpeelliseksi integroida mukaan hankkeeseen sekä keinoista heidän integroimiseksi. Sen lisäksi kehitysvaiheen aikana tulisi laatia päälinjat tahtituotannon toteutukselle ja aloittaa operatiivisen suunnitelman valmistelu.

Toinen työpajapäivä aloitettiin kuulemalla kokemuksia Big Room -toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta Länsimetro-projektista. Projektijohtaja Jaakko Naamanka (Länsimetro Oy) kertoi, kuinka projektissa on siirrytty sopimusjohtamisen kulttuurista ja tilaaja-palveluntuottaja-asetelmasta yhteistoimintaa tukevaan malliin, jossa myös Big Room -toiminnalla on keskeinen rooli. Keskeisenä asiana on ollut yhteisten toimintatapojen ja arvojen määritys. Projekti on ottanut käyttöön myös sähköiseen, reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvan tilannehuoneen, josta varmasti monella projektilla olisi opittavaa.
Lisätietoa: www.ipt-hanke.fi