RAIN-kehityshanke muuttaa rakennusalan toimintakulttuuria

RAIN (Rakentamisen integraatiokyvykkyys) -kehityshanke on yhdentoista rakennusalan toimijan yhteishanke, jonka tavoitteena on ollut edistää yhteistoiminnallisten periaatteiden käyttöä rakennusprojekteissa koko alalla. RAIN-hankkeen taustalla on maailmanlaajuinen muutos, joka on käynnistynyt aiemmin muun muassa USA:ssa ja Australiassa.

Palvelujen osittamisen ja pelkän hintakilpailun sijaan rakennusalalla on pyritty viimeaikoina yhä enemmän hankekokonaisuuden optimointiin ja asiakkaan tavoitteista lähtevään yhteistoimintaan. Muutosvaiheessa on ollut tarpeen tutkia, miten uudet toimintamallit muokkaavat alan toimintakulttuuria ja miten yhteistoiminnasta saadaan kaikki hyöty irti. Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tavoitteena on luoda tilanne, missä kaikilla on yhteinen intressi onnistua mahdollisimman hyvin. Lisäksi hankkeissa sovelletaan lean-periaatteisiin nojautuvia, rakennusalalle sovellettuja työkaluja. Niitä ovat esimerkiksi virtautukseen perustuvat aikataulutustekniikat, yhteistyötä tukevat tilaratkaisut ja kokouskäytännöt.

Työskentely RAIN-hankkeessa on tapahtunut viiden teema-alueen ympärillä, joita ovat projektisysteemin suunnittelu, yhteistyömekanismit, virtauttaminen, tiedonhallinta ja ihmisten toiminta. Teemojen ympärillä rakentamisen integraatiokyvykkyyttä on käsitelty useasta eri näkökulmasta:

  1. Projektisysteemin suunnittelu: Integroitujen toimintapojen edellytysten ja puitteiden luominen, yhteisten tavoitteiden mukainen toteutus sekä liiketoimintamallien uudistaminen
  2. Yhteistyömekanismit: Projektitiimin ja muiden osapuolten yhteistyön tukeminen projektin parhaaksi
  3. Virtauttaminen: Rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava Lean-periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tehokkuuden ja tuottavuuden parannuksia niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheissa.
  4. Tiedonhallinta: Käyttäjälähtöisen imuohjatun tiedonhallinta prosessin luominen, joka auttaa suunnittelemaan projektin tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin – eikä, kuten aiemmin, tiedon luojan näkökulmasta.
  5. Ihmisten toiminta: Muutoksen aikaansaaminen ja sen tutkiminen luomalla menettelyjä parantaa integraatiokyvykkyyttä ja uutta toimintakulttuuria sekä levittää sitä niin yrityksissä kuin koko alallakin.

RAIN-hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat toteuttaneet tutkimusta ja järjestäneet kuukausittain työpajoja hankkeen aikana. Työpajojen tavoitteena on ollut jakaa kokemuksia, esittää uutta tutkimustietoa sekä työstää hankkeen teemoja. Hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa ja päättyy vuoden 2018 joulukuussa järjestettävään loppuseminaariin.

Hankkeen työpaja-aineisto on saatavilla täältä.

RAIN-tutkimusryhmän osanottajat ja yhteystiedot:

Yritysjäsenet:

Tutkimuslaitokset:

Projektikoordinaattori: