Kalle E. Kähkönen: Rakennushankkeen integraatiossa tarvitaan projektisysteemiajattelua

Rakennusprojektia kuvaillaan usein hyvin kompleksiseksi systeemiksi, joissa voi tavallisesti olla mukana yli 100 eri toimijaa. Kun rakentamisessa puhutaan integroiduista projektitoteutuksista, vaatii toteutusmalli erilaisia ratkaisuja ja mekanismeja, joiden avulla monialaisella projektiorganisaatiolla on edellytykset toimia mutkattomasti yhteisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhtenä ratkaisuna rakennushankkeiden integraation kehittämisessä nähdään systeemiajattelu, joka tarkoittaa tapaa ymmärtää eri osasysteemien kautta rakentuvaa monimutkaista kokonaisuutta. RAIN-hankkeessa projektisysteemin suunnitteluun liittyvästä työpaketista vastanneen Tampereen Teknillisen yliopiston professorin Kalle E. Kähkösen mukaan projektin kokonaisuuden muodostaville osasysteemeille pitää pyrkiä löytämään integroivia menetelmiä niiden rajapinnoissa, joissa on toimijoiden aktiviteettien yhtymäkohtia, kuten suunnittelurajapintoja.

RAIN-hankkeessa kehitetty viitekehys projektisysteemeille muodostuu kahdesta osasta: hankesysteemistä ja projektin toimitussysteemistä, jotka viittaavat suoraan ajallisesti hankkeen kehittely- ja määrittelyvaiheiseen sekä projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. Integroiva projektisysteemi luo edellytykset osapuolten väliselle yhteistoiminnalle selkeyttämällä hankkeen osapuolten yhteisiä periaatteita, tavoitteita, prosesseja sekä toimintamalleja.

Projektisysteemin suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät projektin sisällön ymmärtämistä, sillä se on aina tapauskohtaista (ks. kuva). Suunnittelun kivijalkana ovat leanin periaatteet kuten arvontuotto, jatkuva parantaminen ja yhteistoiminta sekä niiden ymmärtäminen ja niihin sitoutuminen. Seuraava suunnittelutaso koskee integrointimekanismeja, jotka ovat työkaluihin ja muihin käytännöllisiin ratkaisuihin rinnastettavia kokonaisuuksia. Projektisysteemin kuvaus -tasolla suunnitellaan käytännön tason ratkaisuja kuten yhteisiä kokouskäytänteitä ja tiedonvaihdon menettelyjä.

Lisätietoa RAIN-hankkeessa kehitetystä viitekehityksestä voit lukea hankkeen loppuraportista sekä loppuseminaarissa nähdystä esityksestä.