Työkaluja visuaaliseen tuotannonohjaukseen Constissa

Korjaaminen on työvaltaista tekemistä, ongelmien ratkaisua ja asioiden yhteensovittamista. Tuotannon suunnittelun pitäisi olla ketterää ja muutoksiin sopeutuvaa, mihin liittyy myös muutosten johtaminen käytäntöön ja muutoksista viestiminen. Tähän tarkoitukseen Constissa kehitettiin ja testattiin visuaalisia ja havainnollisia ohjaustyökaluja, kuten viikkosuunnitelma, porrasvinjetti ja edellytysmatriisi.

Tulokset

Projektissa otettiin kehityskohteeksi tyypillisiä tuotannonohjauksen johtamistilanteita erityyppisissä kohteissa; historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos (Franzenia) ja asuintalon peruskorjaus (Myyrinkulma). Tavoitteena oli tehdä lyhyen tähtäimen tuotannonsuunnittelu läpinäkyväksi ja ymmärrettäväksi seinätaulutekniikan avulla.

Kehitettiin ja testattiin sekä yleisen ”työmaan ohjaustaulun” käyttöä (ks. kuva) sekä porraskohtaista ohjausmatriisia (”porrasvinjettiä”) yksittäisen porraskuilun töiden ja aikataulutuksen selkeyttämisessä työntekijöille. Ohjaustaulu koostui useista yksittäisistä työkaluista, kuten visuaalinen viikkosuunnitelma, esteloki ja aloitusedellytysten varmistusmatriisi.

Kokeiluissa saavutettiin onnistumisia ja osa työkaluista meni hyvin käyttöön. Samalla havaittiin, millaisia ongelmia mm. henkilövaihdokset ja muutokset työmaan tilanteessa aiheuttavat uusien menetelmien omaksumiseen. Itse työkalujen lisäksi huomiota täytyy kiinnittää käyttöönottoprosessiin ja panostaa uusien asioiden omaksumiseen.

Vaikutukset

Ohjausmenetelmien soveltamisesta saatiin konkreettista hyötyä ao. pilottikohteissa ja niiden käyttöä on laajennettu uusiin kohteisiin. Samalla törmättiin tiettyihin käyttöönoton haasteisiin, joista saatiin myös arvokasta oppia.

Jatkotoimenpiteet

Jatkotyönä käyttöönottoa laajennetaan uusiin hankkeisiin ja työkaluja jatkojalostetaan. Uutena kehitysaihiona on jo käynnistynyt ”interventiomallin” kehittäminen. Siinä tutkitaan tehokasta tapaa saada uudet toimintatavat juurtumaan käyttöön työmaaolosuhteissa.


LCI FIN, 2015-10-27