Suunnittelun ja rakentamisen virtautuksella tavoitellaan tuottavuuskasvua

Yksi lean-filosofian keskeisistä periaatteista on tuotannon virtauksen (flow) luominen. Virtautuksella tarkoitetaan prosessin eri vaiheiden toteuttamista niin, että toiminta on mahdollisimman hallittua, resursointi tasaista ja hukkaa syntyy mahdollisimman vähän. Virtautustehokas organisaatio optimoi prosessitehokkuuden asiakkaalle tuotetun arvon näkökulmasta, kun taas resurssitehokas organisaatio tavoittelee osaoptimointia hyödyntäen yksittäisten resurssien maksimaalista tehokkuutta. Rakennushankkeen virtauttamisen kannalta keskeistä onkin tunnistaa ja kuvata suunnittelu- ja rakennusprosessien arvovirrat. Rakentamisen erotessa huomattavasti tehdastuotannosta, virtauttamista joudutaan räätälöimään aina hankekohtaisesti.

RAIN-hankkeessa tutkittiin suomalaisen rakennustuotannon virtauttamisen kannalta olennaisia työkaluja ja menetelmiä kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen avulla. Tutkimuksessa tunnistettiin useita menetelmiä, joiden avulla virtauttamista voidaan edistää. Yksi näistä menetelmistä on tahtituotanto, jota on piloitoitu ja kehitetty Suomessa viime vuosina ahkerasti. Tahtituotanto on tasaisesti etenevä tuotantomalli, jossa hyödynnetään työkohteiden ja -sisällön toistuvuutta, minkä seurauksena tuotanto voidaan suunnitella työpaketteittan tarkemmin ja luotettavammin. Tampereen teknillisen yliopiston professori Arto Saaren mukaan tahtituotanto soveltuu toistuvuutta sisältävään rakentamiseen, kuten asuinrakennusten ja hotellien rakentamiseen tai julkisivujen korjaustöihin tai junaradan rakentamiseen.  Muita tutkimuksessa tunnistettuja rakentamisen virtautuksen kannalta merkittäviä menetelmiä ovat Last Planner -tuotannonohjauksen systeemi, esivalmistaminen, logistiikan optimointi, massanhallinta (infrarakentaminen), osapuolten sitouttaminen sekä partneroituminen.

Rakentamisen lisäksi myös suunnittelua tulisi virtauttaa. Suunnittelun virtautusta haastaa kuitenkin eri suunnittelualojen voimakas riippuvuus toisistaan, suunnittelun iteratiivinen luonne sekä tarvittavan suunnitteluajan vaikea ennustaminen. Suunnittelun virtautuksessa tuleekin huomioida tuotannon tarpeet ja määrittää suunnittelutarpeille aikataulu niiden perusteella. Siinä suunnittelun ohjauksella on tärkeä rooli. Tuotantotahdin ja suunnitelmien valmistumisen ollessa yhteensovitettuja pystytään myös ylisuunnittelua välttämään.

Lisää virtauttamisesta voit lukea RAIN-hankkeen loppuraportista.

Lähde: RAIN-hanke (2016-2018)