Yhteistoiminta syntyy työkaluista ja menetelmistä sekä ihmisistä ja johtamisesta

Yhteistoimintamekanismeilla tarkoitetaan työkaluja ja menetelmiä, joilla rakennetaan perusta projektin eri osapuolten integraatiolle ja yhteistyölle. Monelle on tullut tutuksi osin kritisoitukin jako sopimuksellisiin, teknologisiin ja organisatorisiin integraatiomekanismeihin. Oulun yliopiston professori Harri Haapasalon mukaan organisatoriset mekanismit ovat selvästi tärkeimpiä, mutta myös vaikeimpia, koska niissä ovat keskiössä ihmiset ja heidän keskinäinen toimintansa. Sopimukselliset mekanismit sen sijaan liittyvät vahvemmin yhteistoiminnan edellytysten luomiseen ja teknologiset mekanismit tiedon integraatioon tietojärjestelmätasolla.

Tärkeimpiä yhteistoimintaan vaikuttavia tekijöitä on eri osapuolten aikainen osallistaminen (early integration). Haapasalon mukaan projektin lopputuleman laatuun vaikuttaa se, kuinka varhaisessa vaiheessa projektia eri osapuolten näkemyksiä on otettu huomioon. Aikainen osallistaminen mahdollistaa substanssitiedon jakamisen ajoissa, minkä lisäksi yhteistoiminta helpottuu, kun ihmiset vuorovaikuttavat keskenään jo hankkeen alusta asti. On kuitenkin keskeistä tunnistaa, kuinka syvää integroitumista eri osapuolten kanssa tarvitaan, sillä liian syvällinen integroituminen ei ole kannattavaa.

RAIN-hankkeen toisessa työpaketissa tutkittiin yhteistoimintamalleja ja -mekanismeja. Tutkimuksen tuloksena syntyi yhteistoiminnallisuuden osa-alueiden määritelmä ja karkean tason prosessikuvaus. Yhteistoiminnallisuuden osittain limittäiset osa-alueet muodostavat nelikentän Arvoa rahalle -ajattelusta, asioiden johtamisesta, ihmisten johtamisesta sekä tuotetiedon ja informaation systemaattisesta hallinnasta.

Prosessikuvauksen mukaan yhteistoiminnallisuus syntyy, kun rakennushankkeessa sovelletaan näihin eri osa-alueisiin liittyviä työkaluja ja menetelmiä sekä noudatetaan yhteisiä toimintatapoja ja ohjeita. Prosessin lähtökohtia ovat sopimuksellinen ja organisatorinen perusta, hankkeen osapuolten suhdeperusteinen orientaatio, integroivat työtavat sekä jatkuvan parantamisen ja yhdessä kehittämisen kulttuuri.

Koska yhteistoiminnallisuudella saavutetaan motivaatio ja kyvykkyys toimia yhteisten tavoitteiden eteen, pitää sen edellytysten luomiseen panostaa. Tutkijat korostavat, että yhteistoiminnallisuuden prosessi tulee suunnitella ja vastuuttaa etukäteen (ks. kuva).

Lisätietoa RAIN-hankkeen tutkimustuloksista voit lukea hankkeen loppuraportista.