Caset

Asiakas haltuun Talokeskuksen asiakkuuden­hoitomallilla

Talokeskuksessa käyttöönotetun asiakkuudenhallintamallin avulla on parannettu merkittävästi asiakassuhteiden kokonaisvaltaista hoitoa. Asiakkaisiin liittyvä tieto hallitaan entistä paremmin yli liiketoimintarajojen.

Asiakas­lähtöiset palvelu­sopimukset Talokeskukseen

Talokeskuksen LCIFIN2-hankkeessa kehitettiin kokonaispalvelumalli, joka mahdollistaa palvelukokonaisuuksien tuottamisen asiakkaille sähköisesti siten, että kaikki kiinteistöihin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta. Ensimmäisenä käytännön sovelluksena otettiin käyttöön kunnossapitopalvelu.

Asukaslähtöinen tiedonhallinta

Asukaslähtöinen tiedonhallinta taloyhtiökorjauksissa

Taloyhtiökorjauksissa, erityisesti putkiremonteissa, asukasprosessi työllistää paljon ja vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen. Toisaalta asiaan liittyvät tiedonhallinnan työkalut ovat kehittymättömiä eivätkä useinkaan tuota asukkaiden tarpeen näkökulmasta oikeaa lopputulosta. Constin kehityshankkeessa analysoitiin asukasprosessia asiakasarvon…

Avoin rakentaminen tietomallipohjaisessa LVI-suunnittelussa

Avoimessa rakentamisessa rakennus jaetaan kahteen tai useampaan osaan, joiden väliset riippuvuudet pyritään minimoimaan. Tätä periaatetta soveltaen voidaan käyttäjien muuntuviin tarpeisiin tuottaa joustavaa tilaa kustannustehokkaasti ja vähillä muutoksilla. Granlundin tutkimusten ja…

Fira kehittää ja soveltaa integrointia eri urakkamuodoissa

Fira edistää ja pilotoi integroivia toimintatapoja. Tuotantoallianssimallin periaatteita on sovellettu KVR-urakkamuotoisessa asuinrakennuskohteessa (Fira Oy)  ja kiinteähintaisissa linjasaneerauskohteissa (Fira Palvelut Oy). Tuottavuus on kohentunut paremman vuorovaikutuksen ansiosta.

Fira on julkaissut taskukirjan prosessinomistajilleen

Firan tuotanto-organisaation on nimetty prosessinomistajat, jotka johtavat kehitysryhmiä ja vastaavat prosessin suorituskyvystä. Prosessinomistajille on tehty taskukirja helpottamaan yhteisen toimintatavan kehittämistä ja soveltamista.  Sen avulla prosessinomistajat voivat myös parantaa prosessiosaamistaan.

Fira on kehittänyt ja ottanut käyttöön oman Last Planner -mallin

Fira on kehittänyt tuotannonohjausta varten oman Last Planner -malli. Sen käytölle eri työmailla on tehty oma jalkautussuunnitelma, jonka edistymistä seurataan kuukausittain. Aikataulun läpinäkyvyys on parantunut. Työvaiheiden suunnittelu yhdessä erikoisurakoitsijoiden kanssa…

Firan Suunta -lehti ja tuotannon suuntauspäivät

Fira järjestää henkilöstölleen kahdesti vuodessa tuotannon suuntauspäivät, joissa käydään läpi ja ideoidaan yhteisiä toimintatapoja sekä edistetään niiden omaksumista. Tuotannon suuntauspäivien keskeinen anti ja johtopäätökset kootaan tilaisuuden jälkeen julkaistavaan Firan Suunta…

Hukka pois Lean Six Sigma -menetelmällä

Lemminkäisen Kalliorakentaminen-yksikössä on perehdytetty työntekijöitä ja toimihenkilöitä Lean Six Sigma -menetelmään tavoitteena yrityksen kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen. Järjestetyissä työpajoissa on osallistujia koulutettu ja aktivoitu mittaamaan, analysoimaan, parantamaan ja varmistamaan tuotantoa.

Integroitu toteutus ja yhteistoimintamalli Franzenian korjaushankkeessa

Integroitujen projektitoimitusten periaatteita haluttiin soveltaa ”pienehköissä” 5-10 miljoonan euron kokoluokan korjauskohteissa. Samalla haluttiin kehittää niihin kevyempää mallia, jossa kuitenkin toteutuvat integroidun projektin perusperiaatteet. Constin kehitystyö ja Helsingin yliopiston oma tutkimushanke…

Last Planner Constin korjausrakentamisessa

Last Planner on jo pitkään rakentamisessa sovellettu yhteistyöhön ja visuaalisuuteen perustuva työkalu lähiajan aikataulusuunnitteluun ja -ohjaukseen. Consti testasi työkalua ja tutki sen soveltuvuutta oman tuotantonsa erityistapauksissa, kuten pienehköissä tilamuutoksissa ja…

Lemminkäinen Infra Oy tehosti kalustotoimituksiaan

Koneet ja laitteet siirtyvät entistä huomattavasti sujuvammin Lemminkäinen Infra Oy:n kalustokeskuksesta työmaille. Tuotantovarmuus on parantunut ja hukka vähentynyt merkittävästi. Tuotanto lähtee tehokkaasti käyntiin ilman viiveitä kaluston saavuttua kohteeseen. Toimituksiin liittyvät…

Lemminkäinen Infra uudisti toimintajärjestelmänsä helpommaksi käyttää

Lemminkäinen Infra Oy on uudistanut toimintajärjestelmänsä proosapainotteisesta visuaalisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.  Tiedostojen ja lomakkeiden määrää on vähennetty ja tarkastuslistoja on yhdistetty.

Moduulirakentaminen säästää aikaa ja rahaa Tampereen Rantatunnelissa

Allianssimallilla toteutettavassa Tampereen Rantatunnelissa hyödynnetään monella tavoin modulaarisuuteen perustuvaa tuotantotapaa käyttöönoton aikaistamiseksi sekä yleisaikataulun nopeuttamiseksi ja hallinnan parantamiseksi. Moduulirakentaminen luo myös hyvät edellytykset toteutuksen jatkuvalle parantamiselle hankkeen aikana.

Parametrisen simuloinnin avulla asiakaslähtöisempään energialaskentaan

Rakennusten energiakulutus riippuu useista parametreistä, joiden oikeellisuutta hallinnoivat eri osapuolet. ”Set Based Design” -lean-menetelmään perustuva parametrinen simulointi yhdistettynä työpajatyyppiseen tulosten analysointiin mahdollistaa rakennusten energialaskelmien tekemisen kokonaan uudella tavalla. Asiakkaan vaatimukset…

Prosessi­organisaatiolla asiakas­lähtöisyyttä Vianovalla

Vianova on rikkonut organisaatiosiilonsa siirtymällä prosessiorganisaatioon. Asiakassuuntautuneet tiimit palvelevat asiakkaita entistä tehokkaammin luovaa kehitystoimintaa unohtamatta.

Talokeskukselle uudistunut Intranet-toimintajärjestelmä

Talokeskus-konsernin sisäistä viestintää tehostettiin kehittämällä Intranet-ympäristöä, joka toimii Talokeskuksessa samalla toimintaprosessin ja toiminnan kehitysalustana. Intranetin lisäksi kehitettiin lisäksi myös muita sisäisen sosiaalisen median kanavia.  

Tuottavuustyökalut tehokkaassa käytössä Skanskassa

Skanska on kehittänyt ja ottanut käyttöön lean-ajatteluun perustuvat tuottavuustyökalut. Yrityksen koko työmaahenkilöstö on koulutettu niiden tehokkaaseen käyttöön. Tuottavuustyökalujen avulla on kyetty parantamaan tiedonkulkua, tehokkuutta ja kannattavuutta. Jatkossa kehitystyä painottuu yhä…

Työkaluja visuaaliseen tuotannonohjaukseen Constissa

Korjaaminen on työvaltaista tekemistä, ongelmien ratkaisua ja asioiden yhteensovittamista. Tuotannon suunnittelun pitäisi olla ketterää ja muutoksiin sopeutuvaa, mihin liittyy myös muutosten johtaminen käytäntöön ja muutoksista viestiminen. Tähän tarkoitukseen Constissa kehitettiin…

Visuaalinen ja standardoitu projektiseuranta Lemminkäisellä

Lemminkäisellä on otettu käyttöön liikennevalologiikkaan perustuva visuaalinen standardi ja raportointiohjelma auttamaan johtoa sekä tukitoimintoja kohdistamaan työpanoksensa tehokkaasti. Tavoitteena on parantaa työmaiden ja johdon sekä tukitoimintojen välistä yhteistyötä sekä ohjata projekteja…

Visuaalisuudesta tehoja Vianovan työnohjaukseen

Vianova on ottanut käyttöönsä Kanban-sovelluksen visuaaliseen tehtävänhallintaan ja tuotannonohjaukseen. Se on monella tavalla helpottanut ja nopeuttanut tiedonkulkua ja lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä.

Vuosikello osaamisen kehittämisen tueksi Talokeskuksessa

Talokeskus-konsernissa kehitettiin ja otettiin käyttöön osaamisen johtamisen malli, jonka tavoitteena on varmistaa laadukkaat asiantuntijapalvelut ja osaamisen jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Talokeskus Akatemia perustettiin koordinoimaan sisäistä ja ulkoista koulutusta.

Yhtenäinen tietomallinnus­ympäristö Talokeskukseen

Talokeskuksessa on yhtenäistetty tietomallinnukseen liittyviä suunnitteluprosesseja ja -ympäristöjä sekä kehitetty niihin liittyvää osaamista. Toimenpiteillä on parannettu tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä.