Hyötyihin perustuva valintamenettely – Choosing by Advantages (CBA)

Choosing by Advantages (CBA) on päätöksenteon menetelmä, joka perustuu vaihtoehtojen ja niiden ominaisuuksien välillä vallitsevien eroavaisuuksien ja hyötyjen arvioimiseen. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikissa yleisissä päätöksenteon tilanteissa strategisesta suunnittelusta henkilöstövalintoihin sekä erilaisissa projektiliiketoimintaa ja rakentamista koskevissa valintatilanteissa, kuten hankemuodon, palveluntarjoajan, materiaalin, suunnitteluratkaisun tai tuotteen valinnassa. Menetelmä sopii erinomaisesti käytettäväksi yhteistoiminnallisissa suunnitteluprosesseissa, joissa valintapäätös voidaan tehdä konsensusperusteisesti työpajoissa.

Nykytila

Usein päätöksiä tehdään hatarin perustein (mielipiteet, kokemus, suositukset, kustannukset) tai perusolettamuksiensa takia harhaan johtavin menetelmin. CBA-menetelmä ei esimerkiksi sisällä sellaisia yleisiä perusolettamuksia, että yksittäisen arvioitavan tekijän suorituskyvyn kasvu tai kompromissit eri tekijöiden välillä olisivat lineaarisia. CBA-menetelmä keskittyy sen sijaan vaihtoehtojen välisiin eroavaisuuksiin, ja se arvioi niiden ominaisuuksiin liittyviä hyötyjä ja näiden hyötyjen suhdetta toisiinsa. Tämä auttaa muita menetelmiä paremmin ja läpinäkyvämmin ymmärtämään arvon suhdetta kustannuksiin.

 

Tavoite

CBA-menetelmän tavoitteena on yksinkertaisesti tehostaa päätöksentekoa, jotta tehtävät päätökset olisivat viisaampia ja läpinäkyvämpiä. Menetelmä korostaa myös yhteisymmärryksen tärkeyttä, sillä päätösten seuraukset ovat yleensä moniulotteiset ja tästä syystä päätöksenteossa tulisi hyödyntää laajamittaisesti projektitiimistä löytyvää tietämystä.

Menetelmäkuvaus

CBA-menetelmässä käytetään tarkasti määriteltyä terminologiaa ymmärrettävyyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi:

  • Vaihtoehdoilla tarkoitetaan tarkasteluun otettuja valintamahdollisuuksia.
  • Tekijöillä tarkoitetaan päätöksentekoon vaikuttavia osakomponentteja (ei voi olla kustannus).
  • Kriteerillä tarkoitetaan ominaisuuksien arvioimiseen luotavia sääntöjä.
  • Ominaisuus kuvaa yhden vaihtoehdon suorituskykyä jonkun tekijän avulla.
  • Hyöty on kahden ominaisuuden välinen ero.
  • Tärkein hyöty on päätöksen teon kannalta merkittävin hyöty.

Edellä määritettyä terminologiaa käyttäen, CBA-menetelmä etenee taulukossa 1 esitetyin askelin. Taulukossa 2 kuvataan vaihtoehtojen varsinainen vertailu sekä värikoodein menetelmän käyttö ja taulukoinnin eteneminen.

Taulukko 1. CBA-menetelmän vaiheet.

Taul1

Taulukko 2. Vaihtoehtojen vertailu CBA-menetelmän avulla.

Taul2

Kun vaihtoehtojen hyödyt on pisteytetty, voidaan analyysiin ottaa mukaan myös kustannusdata. Jos projektin budjetti on edellä esitetyssä yksinkertaisessa esimerkissä vaikkapa 12 € per lamppu, tulee valinta todennäköisesti kohdistumaan vaihtoehtoon 2. Mikäli budjetti taas on 18 € per lamppu, voidaan harkita myös hyödyiltään reilusti paremman vaihtoehdon (vaihtoehto 3) valintaa. Kysymys on siis siitä, että luoko paras vaihtoehto riittävästi arvoa oikeuttaakseen korkeamman kustannuksen suhteessa toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon ja/tai projektin budjettiin.

Tulosten arviointi/seuranta

Tulosten eli päätösten arviointi ja seuranta on mahdollista ihan kuten muillakin menetelmillä tehdyissä päätöksissä, mutta ennen kaikkea CBA-menetelmä mahdollistaa myös tehtyjen päätösten jäljitettävyyden – miksi päätös tehtiin – ja tätä kautta luo edellytyksiä oppimiselle.

Vakiinnuttaminen käytäntöön

CBA-menetelmää voidaan käyttää heti, kun ihmiset oppivat ja ymmärtävät sen toiminnan. Menetelmän oppiminen vie vähemmän aikaa kuin vaikkapa matemaattisten taitojen oppiminen. Molempien oppimisprosessi on samankaltainen: ne vaativat sanojen ja symboleiden täsmällistä käyttöä, opetetaan ja opitaan pala kerrallaan ja uuden asian oppiminen perustuu aina edeltävän vaiheen hallitsemiseen.


akipekuri, 2015-05-25