RAIN-kehityshanke (2016-2018): Rakennusalan toimintakulttuuriin tarvitaan muutosta

Vuosina 2016-2018 toteutettu RAIN (Rakentamisen integraatiokyvykkyys) -kehityshanke oli yhdentoista rakennusalan toimijan yhteishanke, jonka tavoitteena oli edistää yhteistoiminnallisten periaatteiden käyttöä rakennusprojekteissa koko alalla. RAIN-hankkeen taustalla on maailmanlaajuinen muutos, joka on käynnistynyt aiemmin muun muassa USA:ssa ja Australiassa.

Palvelujen osittamisen ja pelkän hintakilpailun sijaan rakennusalalla on pyritty viimeaikoina yhä enemmän hankekokonaisuuden optimointiin ja asiakkaan tavoitteista lähtevään yhteistoimintaan. Muutosvaiheessa on ollut tarpeen tutkia, miten uudet toimintamallit muokkaavat alan toimintakulttuuria ja miten yhteistoiminnasta saadaan kaikki hyöty irti. Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tavoitteena on luoda tilanne, missä kaikilla on yhteinen intressi onnistua mahdollisimman hyvin. Lisäksi hankkeissa sovelletaan lean-periaatteisiin nojautuvia, rakennusalalle sovellettuja työkaluja. Niitä ovat esimerkiksi virtautukseen perustuvat aikataulutustekniikat, yhteistyötä tukevat tilaratkaisut ja kokouskäytännöt.

Työskentely RAIN-hankkeessa tapahtui viiden teema-alueen ympärillä, joita ovat projektisysteemin suunnittelu, yhteistyömekanismit, virtauttaminen, tiedonhallinta ja ihmisten toiminta. Teemojen ympärillä rakentamisen integraatiokyvykkyyttä on käsitelty useasta eri näkökulmasta:

  1. Projektisysteemin suunnittelu: Integroitujen toimintapojen edellytysten ja puitteiden luominen, yhteisten tavoitteiden mukainen toteutus sekä liiketoimintamallien uudistaminen
  2. Yhteistyömekanismit: Projektitiimin ja muiden osapuolten yhteistyön tukeminen projektin parhaaksi
  3. Virtauttaminen: Rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava Lean-periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tehokkuuden ja tuottavuuden parannuksia niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheissa.
  4. Tiedonhallinta: Käyttäjälähtöisen imuohjatun tiedonhallinta prosessin luominen, joka auttaa suunnittelemaan projektin tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin – eikä, kuten aiemmin, tiedon luojan näkökulmasta.
  5. Ihmisten toiminta: Muutoksen aikaansaaminen ja sen tutkiminen luomalla menettelyjä parantaa integraatiokyvykkyyttä ja uutta toimintakulttuuria sekä levittää sitä niin yrityksissä kuin koko alallakin.

RAIN-hankkeeseen osallistuvat yritykset toteuttivat tutkimuksia ja järjestivät kuukausittain työpajoja hankkeen aikana. Työpajojen tavoitteena oli jakaa kokemuksia, esittää uutta tutkimustietoa sekä työstää hankkeen teemoja. Hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa ja päättyi vuoden 2018 joulukuussa järjestettyyn loppuseminaariin.

Hankkeen aineisto on suurilta osin ladattavissa täältä.

RAIN-tutkimusryhmän osanottajat ja yhteystiedot:

Yritysjäsenet:

Tutkimuslaitokset:

Projektikoordinaattori: