Tahtituotannolla virtautetaan projekteja

Viime vuosina moni toimija on saanut kokemusta tahtituotannon soveltamisesta rakennusalalla. Osa konseptia soveltaneista on kokenut toimintamallin liian työläänä, osa on sinnikkäästi jatkanut kehittämistä tehokkaamman tuotantosysteemin saavuttamiseksi.

Kokemusten mukaan kehitystyö palkitaan. Esimerkiksi Firalla tahtituotantoon liittyvän kehitystyön tulokset vuosien 2018–2020 aikana näkyvät asuntotuotannossa rungon asennusnopeuden 25 %:n kasvuna ja sisävaiheen läpimenoaikojen sekä koko työmaan läpimenoajan huomattavina lyhentymisinä. Yksittäisellä tahtityömaalla on päästy jopa 50 % parempaan työmaakatteeseen. (Lähde: Kasperi Koivun esitys RAIN2-työpajassa) Suurella osalla alan toimijoista kokemusta ei kuitenkaan vielä ole, mutta tahtituotanto kiinnostaa ja sen hyötyihin uskotaan (ks. Kuva 1.).


Kuva 1. RAIN2-työpajan osallistujat uskovat tahtituotannon hyötyihin.

Virtaus vaatii vakioituja prosesseja

Yksi lean-tuotannonkehittämisen keskeisimmistä periaatteista on prosessien vakiointi ja siihen liittyvä vaihtelujen hallinta. Yksi rakennustyömaan virtaamisen merkittävimmistä esteistä onkin työmailla tehtävä suuri improvisoinnin määrä. Puutteellisten suunnitelmatietojen myötä työmaalla tehdään mm. paljon työn suunnittelua. Työmaalla tehtävä suunnittelu on täysin leanin oppien vastaista, jonka tavoitteena on suunnitella tuote aina käyttöä ja kokoonpanoa varten. Siksi myös rakentamisen toteuttamisen suunnitelma tarvitaan ennen työhön ryhtymistä. Tuotannon virtaus tulee ottaa huomioon siis jo suunnitteluvaiheessa, mikä osaltaan mahdollistaa myös suunnittelun parempaa virtautusta.

Vaihtelua liittyy myös työntekijöiden resursointiin: liian usein työmaalla työskentelevillä työntekijöillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, missä ja mitä heidän pitäisi seuraavaksi tehdä. HOAS:n tekemien tutkimusten mukaan tahtiaikatyömailla työntekijät kokivat, että heillä on parempi tietoisuus siitä, mitä milloinkin tulee tehdä, kuin perinteisillä työmailla. (Lähde: Laura Pääkkösen esitys RAIN2-työpajassa) Tahtitaikataulu mahdollistaa siis virtausta useista syistä: se mm. huomioi mestan jatkuvan valmistumisen, mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja osoittaa myös työntekijöille sen, missä milloinkin pitää olla tuottamassa arvoa.

Tahtituotanto tuotantosysteeminä toimii siltana asiakasarvon luonnin ja tuotannon virtautuksen välillä. Tahtituotannon hyödyntämisessä tulee panostaa merkittävästi prosessin virtauttamiseen vaihtelun vähentämisellä, oikeanlaisten puskureiden hyödyntämisellä, eräkoon pienentämisellä sekä resurssien hallinnalla. Kun prosessit ja resurssit virtaavat ja rakennustuotanto on tasapainossa, saavutetaan tahtituotannon hyötyjä, kuten läpimenoajan lyhentymistä, laadun parantumista ja hallitumpi työmaa johtamisen näkökulmasta (ks. Kuva 2.).

Kuva 2. Tahtituotannon merkittävin hyöty on tuotannon ennustettavuuden parantuminen.


Rakennustuotannon virtauttamista ja tahtituotannon soveltamisen hyötyjä käsiteltiin RAIN2-hankkeen virtuaalisessa teematyöpajassa helmikuussa erilaisten alustusten ja keskustelun avulla. Työpajan tavoitteena oli virtautusosaamisen ja -ymmärryksen kasvattaminen. Osallistujat pääsivät vastaamaan työpajan aikana pikakyselyihin Mentissä. Tutustu työpajan aineistoihin ja lue lisää työpajan aiheista siitä kirjoitetun koosteen avulla.

RAIN2-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka on jatkoa RAIN-tutkimus- ja kehityshankkeelle (2016-2018). Hankekonsortiossa ovat mukana Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy sekä GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.