Fira on kehittänyt ja ottanut käyttöön oman Last Planner -mallin

Fira on kehittänyt tuotannonohjausta varten oman Last Planner -malli. Sen käytölle eri työmailla on tehty oma jalkautussuunnitelma, jonka edistymistä seurataan kuukausittain. Aikataulun läpinäkyvyys on parantunut. Työvaiheiden suunnittelu yhdessä erikoisurakoitsijoiden kanssa on nopeuttanut hankkeiden toteutusta.

Tulokset

Firan Last Plannerin kehitystyö lähti käyntiin Tampereella ns. ”NääsPlannerin” kehittämisellä ja pilottitestaamisella asuinkerrostalon saneeraustyömaalla. Samanaikaisesti Firassa aloitettiin myös diplomityö Last Plannerin soveltamisesta. Sen tuloksena syntyi vakioitu tapa Firan Last Plannerin käyttöönotolle, jota laajennettiin kaikille alkaville työmaille.

Firaan on nimetty aikataulusuunnittelun ja tuotannonohjauksen prosessinomistaja sekä kehitysryhmä, jotka kehittävät Firan Last Planner -mallia. Last Planner järjestelmä koostuu mallidokumenteista ja prosesseista sekä ohjevideoista, joissa sen käyttöönotto on jaettu kahdeksaan erilliseen vaiheeseen. Vaihe 8 koostuu prosessinomistajan ja tuotantojohtajan auditoinnista.

Vaikutukset

Jokainen työpäällikkö on ottanut käyttöön Last Plannerin vähintään yhdellä omalla työmaalla. Jalkautuksen edistymistä seurataan kuukausittain työpäälliköiden kanssa tuotannon kehityspalavereissa.

Last Plannerin käyttöönotto on parantanut aikataulun läpinäkyvyyttä kaikille osapuolille sekä ottanut alaurakoitsijat mukaan aikataulusuunnitteluun. Last Plannerin avulla on saatu tiivistettyä myös merkittävästi projektin aikataulua työvaiheiden suunnittelulla alaurakoitsijoiden kanssa, esim. Tampereen Kalevan Puistotien työmaalla.

Jatkotoimenpiteet

Jalkautustyötä jatketaan kahdeksanvaiheisen jalkautussuunnitelman mukaisesti. Last Plannerin käyttöönotto vaatii jatkuvaa koulutusta ja ymmärryksen lisääntymistä.  Työpäällikkö- ja työmaakohtaisesti Last Plannerin käyttöönotossa on ollut merkittäviä eroja. Onnistunut käyttöönotto vaatii aktiivista prosessinomistajan ja esimiesten seurantaa.

Kuukausittain kokoontuva Firan tuotannonohjauksen kehitysryhmä jatkaa Last Plannerin kehitystyötä ja parhaiden käytäntöjen määritystä saadun palautteen perusteella.


anttikauppila, 2015-09-29