Moduulirakentaminen säästää aikaa ja rahaa Tampereen Rantatunnelissa

Allianssimallilla toteutettavassa Tampereen Rantatunnelissa hyödynnetään monella tavoin modulaarisuuteen perustuvaa tuotantotapaa käyttöönoton aikaistamiseksi sekä yleisaikataulun nopeuttamiseksi ja hallinnan parantamiseksi. Moduulirakentaminen luo myös hyvät edellytykset toteutuksen jatkuvalle parantamiselle hankkeen aikana.

Tulokset

Moduulirakentamisen ydin on, että hanke pilkotaan tietynsuuruisiksi moduuleiksi/osiksi sekä työvaiheisiin ja niihin liittyviin tehtäviin. Työ aloitetaan määrittelemällä tavoitteet, joista lähdetään taaksepäin suunnitellen kaikki tarvittavat työt tavoitteen saavuttamiseksi (käännetty aikataulu). Moduulit pilkotaan edelleen työvaiheisiin sekä niihin liittyviin tehtäviin. Yhden moduulin työvaihe koostuu viikkotavoitteiden mukaisista tehtävistä. Aikataulu, jolla työ tehdään perustuu moduuliajatteluun ja se on myös visuaalisesti työtä ohjaava.

Moduulirakentaminen lähtee siitä, että moduulit suunnitellaan samanlaisiksi ja myös tekniikka säilyy moduulista toiseen samanlaisena. Poikkeuksena ovat tietyt määriteltävät yksityiskohdat, joita lisätään tai poistetaan vakiomoduuliin nähden. Vakiomoduulin valinnassa on huomioitavaa, että moduuli, joka sisältää eniten tekniikkaa ei välttämättä ole paras vaihtoehto, koska tällöin joudutaan tekemään muutoksia useisiin moduuleihin. Modulaarisuus itsessään ei myöskään saa olla rakentamista ohjaavaa, ettei jouduta esimerkiksi tekemään ylimääräisiä rakenteita moduulirakentamisen takia.

Modulaarisen tavan implementoinnissa huomattiin, että organisaation oppiminen moduulista toiseen vaikutti siten, että viimeisten moduulien toteutus sujui parhaiten. Organisaation oppimia hyviä toimintatapoja ja -malleja voidaan hyödyntää jatkossa uusissa rakennushankkeissa ja jalostaa edelleen.

Keskeiset moduulirakentamisessa tunnistetut hyödyt:

  1. Mahdollistaa viikkotasolla tahtiaikasuunnittelun
  2. Kokonaisaikataulun merkittävä lyhentyminen
  3. Sisällöltään samanlaisten moduulien rakentaminen luo edellytykset toteutuksen kehittymiselle rakentamisen aikana
  4. Tehostaa aikatauluohjausta ja seurantaa sekä jatkuvaa parantamista
  5. Moduulien rakenteet saadaan standardoitua (samanlaiset rakenteet saadaan myös hankittua halvemmalla)

 

Vaikutukset

Moduulirakentamisella on saavutettu Tampereen Rantatunnelissa useita positiivisia vaikutuksia. Rantatunnelin käyttöönottoa aikaistetaan n. 6 kuukautta alkuperäiseen käyttöönottoaikatauluun verrattuna. Rakentamisen yleiskustannuksia saadaan vähennettyä, koska esimerkiksi aliurakointi pystytään suunnittelemaan joustavasti (odotusajat pienenevät, töiden toteutusajankohdat tiedossa paremmin). Lisäksi pitkällä toimitusajalla olevat hankinnat pystytään moduulirakentamisen avulla suunnittelemaan ja ajoittamaan paremmin (esimerkiksi elementtihankinnat).

Työvälineenä moduuliajatteluun perustuva aikataulu toimii työtä ohjaavana menetelmänä. Työntekijöiden on helppo katsoa aikataulusta odotukset omalle työlleen viikoittain. Oman työn seuraaminen ja tieto tilanteesta tavoitteiseen nähden auttaa projektiorganisaatiota toimimaan paremmin yhdessä. Tutkimusehdotuksena olisi mielenkiintoista tutkia, minkälainen vaikutus asialla on työilmapiiriin /-tyytyväisyyteen.

Jatkotoimenpiteet

Moduulirakentamisen kehitystyön tuloksia (esim. moduuliaikataulua) voidaan hyödyntää jatkossa myös muualla rakennusteollisuudessa. Hyödyntämiseen soveltuvat sellaiset hankkeet, jotka voidaan jakaa toistuviin toteutettaviin osiin ja joissa samanlaisia osia on useita (tunnelirakentamisen lisäksi kohteeksi sopii esimerkiksi kerrostalo).

Muita tunnistettuja kehitys- ja jatkotoimenpiteitä:

  1. Logistiikan huomioiminen: modulaarisuutta hyödynnettäessä havaittiin, että logistiikan tarpeet tulee huomioida kun kulkuyhteys seuraavaan moduuliin on toisen moduulin läpi (esimerkiksi tunnelin louhiminen).
  2. Koulutus: tahtiaikataulusuunnitteluun liittyvä koulutus. Tahtiaikataulutuksella vältetään yliresursointia ja saadaan toteutettua kaikki työvaiheet niin, että ne pysyvät tahdissa.
  3. Oppeja: ei hyväksytä poikkeuksia, vaan standardointi on vietävä vielä pidemmälle
  4. Mahdollisuus: moduulijaon huomioiminen myös käyttöönoton testauksessa, jolloin mahdollisen virheen sattuessa myös mahdolliset korjauskustannukset jäisivät pienemmksi.

hannuratamaki, 2015-11-02