Arvon tuoton johtamisen tulisi olla rakennushankkeessa oma tärkeä prosessinsa. Siinä määritetään hankkeen menestystekijät, ja niitä johtamalla varmistetaan hankkeen onnistuminen. Tähän tulokseen on päädytty Vähähiilisen rakentamisen arvon tuoton johtaminen -kehityshankkeessa, jonka 31.5.2024 julkaistussa väliraportissa korostetaan myös tavoitteiden selkeän määrittelyn ja viestinnän tärkeyttä sekä käyttäjien laajaa osallistamista hankkeiden eri vaiheissa.

Rakennusala on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia lean-ajattelun ja yhteistoiminnallisten hankkeiden myötä. Lean-ajattelussa arvon tuotto on keskiössä, mutta systemaattisia toimintatapoja sen johtamiseen puuttuu. Projektien johtamiseen on saatava entistä vahvemmin myös vastuullisuuden ja ekologisuuden näkökulmia. Sitä edellyttävät muun muassa rakentamislaki, joka astuu voimaan vuonna 2025, sekä EU:n taksonomiasäädökset.

Vähähiilisen rakentamisen arvon tuoton johtaminen -kehityshankkeen tavoitteena on ratkaista edellä mainittuja ongelmia kehittämällä yhteistoiminnallisia hankeprosesseja. Hankkeesta on tänään julkaistu väliraportti, jonka tulokset koskevat arvon luonnin johtamisen yleisiä periaatteita sekä case-kohteissa tehtyjä nykytila-analyyseja.

Kestävyysteemoista hankkeessa on syvennytty erityisesti kiertotalouden toteuttamiseen rakentamisessa osana arvon tuottoa, ja raporttiin on koottu jo keskeisiä johtopäätöksiä kiertotalouden edistämisestä hankkeen eri vaiheissa.

Hankkeessa toteutetut analyysit ja palautetyöpajat ovat toimineet tehokkaina tilaisuuksina tuoda esiin kokemuksia ja oppia tulevaisuutta varten. Esimerkiksi menestystekijöiden selkeä määrittely, niihin sitoutuminen ja selkeä viestiminen läpi koko hankkeen ovat tärkeitä asioita, joissa havaittiin parantamisen varaa. Arvon tuotto mielletään nykyisin liikaa pelkäksi projektin onnistumiseksi, vaikka tärkeätä olisi kuulla käyttäjien näkemyksiä ja ottaa niitä huomioon vielä aikaisemmin ja laajemmin.

”Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen tulevat haastamaan rakentamista tavoilla, joita emme välttämättä vielä edes osaa ajatella. Sen tiedämme, että vaatimukset esimerkiksi vähähiiliselle rakentamiselle tulevat vain tiukentumaan. Hiilineutraaliustavoitteita on jo tullut mukaan hankkeisiin, mutta niitä ei vielä useinkaan johdeta systemaattisesti läpi hankkeen, vaan niitä tulee mukaan esimerkiksi ympäristöluokitusten kautta. Kun vähähiilisyys tunnistetaan hankkeessa arvon tuottajaksi ja menestystekijäksi, se saadaan aivan eri tavalla osaksi hankkeen johtamista ja sitä kautta onnistumista”, RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström kiteyttää.

Lataa raportti tästä. Hankkeesta löydät lisätietoja osoitteesta www.arvontuotto.fi.

 

Kehityshankkeen omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, ja se on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Hankkeen toteuttajina toimivat Salmicon Oy ja Mittaviiva Oy.