Lean Construction Finland ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskevan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Lean Construction Finland ry
PL 4610
Oulun yliopisto

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Miika Ronkainen

Postiosoite:
Lapinrinne 3
00100 Helsinki

Sähköpostiosoite:
miika.ronkainen@vison.fi

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyydestä seuraaviin tarkoituksiin, kuten viestintään yhdistyksen asioista.

Käsittelyn oikeusperuste on henkilön suostumus.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
  • Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luvutus

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Ryhmähankkeiden ja tapahtumien osallistujalistat voidaan jakaa ryhmähankkeisiin tai tapahtumiin osallistuvien henkilöiden kesken.

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla, jotka voivat sijaita EU-alueen ja ETA-alueen ohella Yhdysvalloissa.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. kohta 2). Rekisteröity henkilö voi myös milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo tietojaan käytettävän säädösten vastaisesti.
oista.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista esimerkiksi päättyneen ryhmähankkeen vuoksi, poistetaan kerran vuodessa (maaliskuussa). Kuitenkin päättyneen jäsenyyden ollessa kyseessä tiedot poistetaan kahden viikon kuluessa jäsenyyden irtisanomisesta.