Rakennushankkeissa virtauksella tavoitellaan parempaa ennustettavuutta, laatua, hukan minimointia ja tavoitteissa pysymistä sekä hallittua läpimenoaikojen nopeuttamista. Virtaava prosessi mahdollistaa hankkeissa paremman arvon tuoton. Kun tilaajat lähtevät valmistelemaan hankkeita, ymmärrys työn virtauksesta on toisinaan vaillinaista tai puuttuu kokonaan. Jotta työn virtausta voidaan lähteä toteuttamaan, täytyy aloittaa siitä, mitä virtaus on ja miltä sen halutaan näyttävän juuri meidän hankkeellamme.

Hankkeen edetessä yhteinen ymmärrys työn virtauksesta ja siihen liittyvistä tavoitteista tulee muodostaa projektin osapuolten kesken. Yhteisen ymmärryksen saavuttamiselle ei ole olemassa valmista mallia, vaan se rakennetaan hankkeen aikana. Tämä vaatii osapuolilta avointa keskustelua, koulutusta ja vahvaa sitoutumista. Kun tilaajalla on käsitys siitä, mitä työn paremmalla virtauksella saavutetaan ja mitä virtaus edellyttää, hankittavilta kumppaneilta osataan vaatia myös oikeanlaista osaamista.

Virtaus edellyttää kaikilta osapuolilta osaamista, läsnäoloa ja oikeanlaista asennetta

Tilaajan on tunnettava rakennushankkeen tuotannonohjausprosessi riittävän hyvin ja ymmärrettävä myös sen realiteetit. Urakoitsija ohjaa, suunnittelee ja resursoi rakennustyötä ja tilaajalla on puolestaan vastuu tätä tukevasta päätöksenteosta ja käyttäjien osallistamisesta prosessiin. Tämä kaikki edellyttää tilaajalta aitoa läsnäoloa hankkeella.

Erityisen tärkeää tilaajan läsnäolo on silloin, kun rakennustyön virtaukseen tulee esteitä. Esimerkiksi Hoasin kokemuksen mukaan tilaajan edustajan on tärkeää säännöllisesti osallistua päivittäisjohtamisen palavereihin työmaalla. Aktiivinen vuorovaikutus työntekijöiden kanssa sitouttaa heitä henkilökohtaisesti hankkeeseen, lisää oppimista ja luo väylän tiedon virtaukselle työmaalta johtoportaaseen.

Muutoksen toteuttaminen ja johtamisen syklin nopeuttaminen edellyttävät oikeanlaista asennoitumista kaikilta osapuolilta. Asioiden tekeminen eri tavalla kuin ennen vaatii johdon tukea sekä kykyä ymmärtää, missä osaamistason kanssa ollaan ja mitkä ovat osaamisen kehittämistarpeet. Osaamistason kehittäminen yksittäisissä hankkeissa helpottaa samalla tilaajaorganisaation seuraavien yhteistoiminnallisten hankkeiden käynnistämistä ja läpivientiä. Into ja kyky nähdä tunnistettua osaamistasoa pidemmälle, niin rakennustyömaalla kuin tilaajan konttorissa, on kehittymisen edellytys.

RAIN3-hanke on siihen kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022–2025. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita.

RAIN3- ja IPT4-hankkeiden yhteistyöpaja järjestettiin 2.2.2023 teemalla virtaus. Työpajan aineistot löytyvät täältä.