Caset

 • Allianssimallilla toteutettavassa Tampereen Rantatunnelissa hyödynnetään monella tavoin modulaarisuuteen perustuvaa tuotantotapaa käyttöönoton aikaistamiseksi sekä yleisaikataulun nopeuttamiseksi ja hallinnan parantamiseksi. Moduulirakentaminen luo myös hyvät edellytykset toteutuksen jatkuvalle parantamiselle hankkeen aikana.

  Lue lisää
 • Korjaaminen on työvaltaista tekemistä, ongelmien ratkaisua ja asioiden yhteensovittamista. Tuotannon suunnittelun pitäisi olla ketterää ja muutoksiin sopeutuvaa, mihin liittyy myös muutosten johtaminen käytäntöön ja muutoksista viestiminen. Tähän tarkoitukseen Constissa kehitettiin […]

  Lue lisää
 • Skanska on kehittänyt ja ottanut käyttöön lean-ajatteluun perustuvat tuottavuustyökalut. Yrityksen koko työmaahenkilöstö on koulutettu niiden tehokkaaseen käyttöön. Tuottavuustyökalujen avulla on kyetty parantamaan tiedonkulkua, tehokkuutta ja kannattavuutta. Jatkossa kehitystyä painottuu yhä […]

  Lue lisää
 • Fira on kehittänyt tuotannonohjausta varten oman Last Planner -malli. Sen käytölle eri työmailla on tehty oma jalkautussuunnitelma, jonka edistymistä seurataan kuukausittain. Aikataulun läpinäkyvyys on parantunut. Työvaiheiden suunnittelu yhdessä erikoisurakoitsijoiden kanssa […]

  Lue lisää
 • Rakennusten energiakulutus riippuu useista parametreistä, joiden oikeellisuutta hallinnoivat eri osapuolet. ”Set Based Design” -lean-menetelmään perustuva parametrinen simulointi yhdistettynä työpajatyyppiseen tulosten analysointiin mahdollistaa rakennusten energialaskelmien tekemisen kokonaan uudella tavalla. Asiakkaan vaatimukset […]

  Lue lisää
 • Vianova on rikkonut organisaatiosiilonsa siirtymällä prosessiorganisaatioon. Asiakassuuntautuneet tiimit palvelevat asiakkaita entistä tehokkaammin luovaa kehitystoimintaa unohtamatta.

  Lue lisää
 • Talokeskuksen LCIFIN2-hankkeessa kehitettiin kokonaispalvelumalli, joka mahdollistaa palvelukokonaisuuksien tuottamisen asiakkaille sähköisesti siten, että kaikki kiinteistöihin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta. Ensimmäisenä käytännön sovelluksena otettiin käyttöön kunnossapitopalvelu.

  Lue lisää
 • Talokeskus-konsernin sisäistä viestintää tehostettiin kehittämällä Intranet-ympäristöä, joka toimii Talokeskuksessa samalla toimintaprosessin ja toiminnan kehitysalustana. Intranetin lisäksi kehitettiin lisäksi myös muita sisäisen sosiaalisen median kanavia.  

  Lue lisää
 • Talokeskus-konsernissa kehitettiin ja otettiin käyttöön osaamisen johtamisen malli, jonka tavoitteena on varmistaa laadukkaat asiantuntijapalvelut ja osaamisen jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Talokeskus Akatemia perustettiin koordinoimaan sisäistä ja ulkoista koulutusta.

  Lue lisää
 • Talokeskuksessa on yhtenäistetty tietomallinnukseen liittyviä suunnitteluprosesseja ja -ympäristöjä sekä kehitetty niihin liittyvää osaamista. Toimenpiteillä on parannettu tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä.

  Lue lisää
 • Talokeskuksessa käyttöönotetun asiakkuudenhallintamallin avulla on parannettu merkittävästi asiakassuhteiden kokonaisvaltaista hoitoa. Asiakkaisiin liittyvä tieto hallitaan entistä paremmin yli liiketoimintarajojen.

  Lue lisää
 • Last Planner on jo pitkään rakentamisessa sovellettu yhteistyöhön ja visuaalisuuteen perustuva työkalu lähiajan aikataulusuunnitteluun ja -ohjaukseen. Consti testasi työkalua ja tutki sen soveltuvuutta oman tuotantonsa erityistapauksissa, kuten pienehköissä tilamuutoksissa ja […]

  Lue lisää
 • Integroitujen projektitoimitusten periaatteita haluttiin soveltaa ”pienehköissä” 5-10 miljoonan euron kokoluokan korjauskohteissa. Samalla haluttiin kehittää niihin kevyempää mallia, jossa kuitenkin toteutuvat integroidun projektin perusperiaatteet. Constin kehitystyö ja Helsingin yliopiston oma tutkimushanke […]

  Lue lisää
 • Taloyhtiökorjauksissa, erityisesti putkiremonteissa, asukasprosessi työllistää paljon ja vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen. Toisaalta asiaan liittyvät tiedonhallinnan työkalut ovat kehittymättömiä eivätkä useinkaan tuota asukkaiden tarpeen näkökulmasta oikeaa lopputulosta. Constin kehityshankkeessa analysoitiin asukasprosessia asiakasarvon […]

  Lue lisää
 • Vianova on ottanut käyttöönsä Kanban-sovelluksen visuaaliseen tehtävänhallintaan ja tuotannonohjaukseen. Se on monella tavalla helpottanut ja nopeuttanut tiedonkulkua ja lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä.

  Lue lisää
 • Lemminkäisen Kalliorakentaminen-yksikössä on perehdytetty työntekijöitä ja toimihenkilöitä Lean Six Sigma -menetelmään tavoitteena yrityksen kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen. Järjestetyissä työpajoissa on osallistujia koulutettu ja aktivoitu mittaamaan, analysoimaan, parantamaan ja varmistamaan tuotantoa.

  Lue lisää
 • Lemminkäisellä on otettu käyttöön liikennevalologiikkaan perustuva visuaalinen standardi ja raportointiohjelma auttamaan johtoa sekä tukitoimintoja kohdistamaan työpanoksensa tehokkaasti. Tavoitteena on parantaa työmaiden ja johdon sekä tukitoimintojen välistä yhteistyötä sekä ohjata projekteja […]

  Lue lisää
 • Lemminkäinen Infra Oy on uudistanut toimintajärjestelmänsä proosapainotteisesta visuaalisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.  Tiedostojen ja lomakkeiden määrää on vähennetty ja tarkastuslistoja on yhdistetty.

  Lue lisää
 • Koneet ja laitteet siirtyvät entistä huomattavasti sujuvammin Lemminkäinen Infra Oy:n kalustokeskuksesta työmaille. Tuotantovarmuus on parantunut ja hukka vähentynyt merkittävästi. Tuotanto lähtee tehokkaasti käyntiin ilman viiveitä kaluston saavuttua kohteeseen. Toimituksiin liittyvät […]

  Lue lisää
 • Fira edistää ja pilotoi integroivia toimintatapoja. Tuotantoallianssimallin periaatteita on sovellettu KVR-urakkamuotoisessa asuinrakennuskohteessa (Fira Oy)  ja kiinteähintaisissa linjasaneerauskohteissa (Fira Palvelut Oy). Tuottavuus on kohentunut paremman vuorovaikutuksen ansiosta.

  Lue lisää
 • Firan tuotanto-organisaation on nimetty prosessinomistajat, jotka johtavat kehitysryhmiä ja vastaavat prosessin suorituskyvystä. Prosessinomistajille on tehty taskukirja helpottamaan yhteisen toimintatavan kehittämistä ja soveltamista.  Sen avulla prosessinomistajat voivat myös parantaa prosessiosaamistaan.

  Lue lisää
 • Fira järjestää henkilöstölleen kahdesti vuodessa tuotannon suuntauspäivät, joissa käydään läpi ja ideoidaan yhteisiä toimintatapoja sekä edistetään niiden omaksumista. Tuotannon suuntauspäivien keskeinen anti ja johtopäätökset kootaan tilaisuuden jälkeen julkaistavaan Firan Suunta […]

  Lue lisää
 • Avoimessa rakentamisessa rakennus jaetaan kahteen tai useampaan osaan, joiden väliset riippuvuudet pyritään minimoimaan. Tätä periaatetta soveltaen voidaan käyttäjien muuntuviin tarpeisiin tuottaa joustavaa tilaa kustannustehokkaasti ja vähillä muutoksilla. Granlundin tutkimusten ja […]

  Lue lisää