Sanastoa

5S

Menettely, jonka tarkoituksena on hajonnan pienentäminen ja hukan vähentäminen luomalla kurinalainen, visuaalinen, siisti ja hyvin järjestetty työympäristö. 5s = Lajittele (Sort), Järjestä (Set in order), Puhdista (Shine), Standardoi (Standardize), Ylläpidä (Sustain).

5 x Miksi?

Ongelmanratkaisumenetelmä, jonka avulla etsitään juurisyyt todettuihin ongelmiin kysymyllä 5 kertaa Miksi?

A3-raportti

Ongelmanratkaisun määrämuotoinen, askeleittain etenevä malli, joka kuvataan A3-kokoisena sivuna. Sivulla kuvataan ongelman lisäksi sen tausta, analyysi, ratkaisuehdotukset sekä niiden seuraukset. Menetelmä on Toyotan kehittämä.

Allianssimalli

Sopimusmalli, jossa projektin riskit ja tulospalkkiot jaetaan projektin toteuttajien kesken.

Big Room

Big Room kokoaan projektin johdon ratkaisemaan yhdessä, samassa tilassa ja samaan aikaan, projektissa esille tulevia kysymyksiä.

CBA (Choosing by Advantages)

Toimintamalli/työkalu päätöksentekoon, jossa lähtökohtana on erilaisten laadullisten ja määrällisten tekijöiden etujen vertailu.

Just-In-Time

Tuotantojärjestelmä, joka tuottaa ja toimittaa vain tarpeelliset asiat, juuri silloin kun ne tarvitaan ja vain tarvittavan määrän.

Kata

Kehittämisen toimintamalli, jolla hankkeen yksilöt saadaan noudattamaan haluttua kehittämisen prosessia ja rutiineja. Harjoituksen kautta Kata tulee luonnolliseksi osaksi toimintaa.

The Last Planner System®

Last Planner on Lean Construction Instituten kehittämä tuotannonohjauksen menetelmä. Menetelmässä toteutetaan rullaavasti valmisteltavaa viikkosuunnitelmaa. Suunnittelussa varmistetaan, että jokaisen tehtävän käynnistyessä kaikki sen edellytykset ovat olemassa sen häiriöttömään ja aikataulun mukaiseen toteuttamiseen. Menetelmässä seurataan viikkosuunnitelman toteutumista ja selvitetään syyt poikkeamiin.

Lean Construction

Hukan eliminointi rakentamisprosessista.

Pull Planning

Projektin tehtävien määrittely ja ajoitus valmistumishetkestä taaksepäin kulkien.

Set-Based Design

Rinnakkaissuunnittelun periaatetta soveltava menetelmä, jonka avulla voidaan tutkia toteutusvaihtoehtoja yhdessä eri osapuolten kesken.

Six Sigma

Strategiat, tekniikat ja työkalut prosessien parantamiseen ongelmien juurisyyt tunnistamalla ja ratkaisemalla.

Standardointi

Yhtenäisten menettelytapojen määrittely, joka yhdistää tehokkaasti ihmiset, materiaalit, prosessit, teknologian sekä laitteet laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tahtiaika

Kuvaa yksittäisten työvaiheiden kestoa virtautetussa tuotannossa. Virtautus saadaan aikaan mitoittamalla kaikki työvaiheet saman pituisiksi (tahtiaika) ja suunnittelemalla ne välittömästi toisiaan seuraaviksi.

TVD-prosessi (Target Value Design)

Tilaajan tavotteisiin suunnittelun prosessi, johon osallistuvat käyttäjät, suunnittelijat rakentajat kustannuslaskijoineen sekä avainalihankkijat. Prosessin tavoitteena on yhteistyössä suunnitella ratkaisut ja niiden toteuttaminen siten, että varmistetaan paras mahdollinen arvon tuotto tilaajalle ja käyttäjille.

Toyota Way

Parhaan laadun, alimman kustannuksen ja lyhyimmän tuotantoajan tarjoava, Toyota Motor Corporationin kehittämä tuotantojärjestelmä.

Value Stream Mapping

Tuotantotekniikka, jossa visualisoidaan karttana kaikki prosessin vaiheet ja niiden riippuvuudet. Kartta auttaa tunnistamaan mahdollisuudet parantaa tai tehostaa prosessia.

Visuaalinen ohjaus

Työn ja työmenetelmien visualisointi esimerkiksi selkeiden merkkien, opasteiden, värikoodien tai kuvien avulla.