Asiakkaan tavoitteet ohjaavat lean-ajattelua

Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatkuvasti prosessien virtaustehokkuutta. Virtaustehokkuuden parantaminen tapahtuu vähentämällä hukkaa eli arvoa tuottamatonta resurssien käyttöä. Arvoa tuottamattomien resurssien käytön tunnistaminen ja eliminointi edellyttää sen erottamista arvoa tuottavasta resurssien käytöstä, jonka tunnistaminen vaatii puolestaan asiakkaille tuotettavan arvon tunnistamista ja määrittelyä.

Lean-ajattelussa huomio keskitetään siis asiakkaalle tuotettavaan arvoon sen sijaan, että jokaisella projektin osapuolella on omat ja mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteensa. Tämä toteutetaan tavallista laajemmalla yhteistyöllä ja kokonaisoptimoinnilla eli integraatiolla. Sen avulla asiakas saa parhaan vastineen rahalleen ja vastaavasti myös muut projektin osapuolet hyötyvät, kun energiaa ei mene ristiriitaisten intressien sovitteluun.

Arvoa hukkaa eliminoimalla

Leanissa arvoa tuotetaan hukkaa eliminoimalla. Tässä auttavat monet rakennusalan lean-ajattelun mukaiset toimintatavat ja työkalut, jotka keskittyvät projektin eri vaiheiden ja osapuolten integrointiin sekä osapuolten aikaiseen osallistamiseen. Aikaisella osallistamisella mahdollistetaan asiakasarvon määrittely sekä projektin lopputuotteen että sen tuotantosysteemin yhdenaikainen suunnittelu. Eri vaiheiden ja toimijoiden integroinnilla tavoitellaan yhtenäisiä prosesseja, joissa virtaustehokkuuden parantaminen on mahdollista ja lopputulokset ennustettavia.

Ennustettavuus johtaa tehokkuuteen

Leanin tavoitteena on päästä ennustettavaan ja tasaiseen tuotantovirtaan. Ennustettavuus koskee niin suunnittelua, projektin lopputulosta kuin yksittäisten työvaiheiden tasaista ja säännönmukaista toteuttamista. Sitä kautta projektin kustannukset ja aikataulu pysyvät paremmin hallinnassa ja resurssien ja toimitusten ohjaus on tarkempaa. Tämä johtaa parempaan tuottavuuteen, alhaisempiin kustannuksiin ja lyhyempään projektin läpimenoaikaan.

Jatkuvasti kohti parempaa

Siirtyminen leanin mukaiseen toimintaan ei käy hetkessä vaan edellyttää asioiden jatkuvaa kyseenalaistamista ja parantamista. Pohjimmiltaan lean-ajattelun kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttää vahvaa kulttuurin muutosta. Jatkuva parantaminen vaatii nöyrää asennetta, avoimuutta ja jokaisen työpanoksen kunnioitusta.

Kuva: BothniaHigh5-allianssin-kuvapankki