LCI-Päivä 2015 – 2.12.2015

Tiivistelmä päivästä

Rakennusalan virtaviivaistaminen vaatii kulttuurin muutosta

Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnistynyt kulttuurin muutos. Toimiala muuttuu projektituotannosta palveluliiketoiminnaksi asiakasajattelun kautta ja se mahdollistaa samalla tuottavuuden parantamisen. Muutos on itse asiassa melkoinen mahdollisuus ja tarjoaa myös kilpailuetua siihen tähtääville edelläkävijöille.

Toimialan kulttuurin muutosta käsiteltiin Lean Construction -päivillä 2.12.2015 Rantasipi Airport Congress Centerissä. Jo viidettä kertaa järjestetty tapahtuma keräsi yhteen liki 140 toimialan kehittäjää: tilaajia, suunnittelijoita, rakentajia, tutkijoita sekä opiskelijoita.

Päivän avanneen RAKLI ry:n toimitusjohtaja Jyrki Laurikaisen mukaan rakentaminen keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin ja hankkeiden kompleksisuus kasvaa. Asiakaslähtöisyys, tuottavuus ja digitalisaatio liittyvät myös rakennuttamiseen ja rakentamiseen. Lean-filosofian tarjoamat mahdollisuudet yhdessä tietotekniikan kehittymisen kanssa luovat avaimet onnistumiseen.

Kansainvälisiä vertailukohtia Lean -johtamiseen

Kokemuksia Brittein saarilta esitteli paikallisen Lean Construction Instituutin puheenjohtaja Derek Drysdale. Drysdale kuvasi Lean-kulttuurin rakentamista yli 120 Mrd € infraomaisuutta hallinnoivan Highways Englandin näkökulmasta. Pohjimmiltaan Lean-ajattelussa on kyse ihmisten sitouttamisesta, mikä lähtee yrityksen johta-misesta ja strategiasta. Kulttuurin muutos ei tule onnistumaan, ellei lean-toiminnan periaatteita tai tavoitteita saada myydyksi koko henkilöstölle. Jatkuva parantaminen ja sen mittaaminen luo edellytykset jatkuvalle parantamiselle ja tuottavuuden tasaiselle nousulle. Aito muutos mahdollistaa myös asiakkaille tuotettavan arvon lisäämisen. Highways England on kehittänyt ja ottanut käyttöönsä useita tarpeisiinsa sopivia Lean-työkaluja. Organisaatio on saavuttanut neljässä vuodessa yli 100 milj. euron kustannussäästöt.

Toisen kansainvälisen näkökulman lean-filosofian jalkauttamiseen esitti Transport for Londonin (TfL) muutosagentti Graeme Shaw. Tuottavuuden kehittämisen tavoitteet ovat samat myös Isossa-Britanniassa. Prosessien läpimenoaikoja on lyhennettävä ja kustannuksia leikattava. TfL on lähestynyt näitä tavoitteita Lean-toimintatapojen implementoinnin kautta. Muutoksen on käynnistänyt organisaation ylin johto, joka on itse sitoutunut asiaan ja joka on luonut edellytykset kulttuurin muutokselle. TfL on kouluttanut useita henkilöitä muutosagenteiksi levittämään tietoa ja koko yritykseen. TfL on pystynyt tunnistamaan arvoa tuottavan toiminnan periaatteita, hukkaa ja ongelmien juurisyitä ja tuomaan tämän osaksi päivittäistä toimintaa. Muutoksen tekeminen vaatii Shawn mukaan todellista panostusta eikä se tapahdu hetkessä. Muutos ei kuitenkaan onnistu ilman vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Lean toimii myös muualla kuin Toyotalla.

Kainuu suomalaisen sairaalarakentamisen suunnannäyttäjänä

Kainuun uusi keskussairaala toteutetaan ensimmäisenä sairaalahankkeena Suomessa allianssimallilla. Hankkeen tavoitteita ja toteutusta esitteli hankkeen projektipäällikkö Terho Pekkala. Lean-ajattelua vahvasti tukevalla integroidulla toteutusmuodolla pyritään löytämään ratkaisuja perinteisissä hankkeissa esiintyneisiin ongelmiin. Lean-toimintatapoja pyritään rakentamisen lisäksi tuomaan myös valmistuvan sairaalan toimintaan.

Suunnittelijoiden roolista hankkeessa kertoi Sweco Talotekniikka Oy:n hankekehitysjohtaja Arto Hellsten. Yhdessä toimiminen on tarjonnut paljon haasteita, mutta se on myös opettanut. Kainuussa on Caverion Suomi Oy:n aluejohtaja Veikko Laitilan mukaan hyödynnetty niin Big Room -toimintaa, tietomallintamista kuin aktiivista viikkosuunnittelua Last Plannerin avulla. Skanska Talonrakennus Oy:n aluejohtaja Sakari Jämsän mukaan hyvä tiedonkulku nousee merkittävään rooliin hankkeen tavoitteiden toteuttamisessa ja työkalujen tehokkaassa hyödyntämisessä. Suunnittelu- ja tuotantoprosessien yhdistämisen tulee toteutua saumattomasti.

Johtamisen oppeja laivanrakennusteollisuudesta

Onnistunut kulttuurimuutos vaatii organisaatioilta täysin uudenlaista ajattelua ja uskallusta. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yhteistyön ja oppimisen tulee ulottua yli toimialarajojen. Kokemuksia laivanrakennusteollisuudesta tarjosi I.S.Mäkinen Oy:n entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja Aleksi Heinonen. Hän kuvasi Lean-filosofiaa universaalina tehokkuusstrategiana, joka painottaa virtaustehokkuutta ja jatkuvaa oppimista. I.S.Mäkisen kohdalla Lean-kulttuurinmuutos on mahdollistanut tuottavuuden tuplaantumisen hyttiremonttien läpiviennissä. Muutoksen mahdollistajina toimivat virtauksen tärkeyden ymmärtäminen, operatiivisen kyvykkyyden kehittäminen sekä mukaansatempaava visio.

Kotimaisen tutkimuksen viimeisimmät näkymät

Lean-tutkimuksen nykytilasta Suomessa kertoivat LCIFIN-hankkeen projektikoordinaattori Lauri Merikallio ja Aalto-yliopiston tutkija Bhargav Dave. LCIFIN-hankkeeseen sisältynyt tutkimus on edennyt avoimena organisaatioiden välisenä kehitystyönä LCIFIN1- ja LCIFIN2-hankkeiden kautta. Keskeisinä teemoina ovat toimineet tiedon jakaminen ja prosessien kehittäminen Lean-ajattelun ja -rakentamisen menetelmien avulla. Tutkimustyön määrä on ollut kansallisesti merkittävä sisältäen lukuisia tieteellisiä julkaisuja väitöskirjoista esitelmiin. Aalto-yliopiston tuoreinta tutkimustietoa Leanista tarjoaa Tekes-rahoitteinen FidiPro-hanke, jonka tuloksina on syntynyt niin käytännön sovellutuksia kuin visionääristä tutkimusta. Lisäksi hankkeen yhteydessä on laadittu useita diplomitöitä ja tieteellisiä julkaisuja.

Lean-tietoisuuden lisäämiseksi LCI Finland on avannut täysin uuden verkkosivut osoitteessa www.lci.fi. Sivujen uudistamisella ja avaamisella pyritään tavoittamaan yhä laajemmin aiheesta kiinnostuneita ja lisäämään avoimuutta Lean-rakentamiseen liittyvässä tietojen vaihdossa ja kehittämisessä. Uutta sivustoa ja sen kehitysprojektia esitteli Asuntotietokeskus Oy:n toimitusjohtaja Juha Salmi. Asiakaslähtöisyys, hukan poistaminen ja mukautuminen kulttuurin muutoksiin ovat olleet avainteemoina myös sivuston rakentamisessa. Tietoa on saatava helposti, tiivisti ja visuaalisessa muodossa.

Kulttuurin muutos lähtee ajattelutavoista

Lean Constructionin tarjoamista mahdollisuuksista esitelmöi Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluiden kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi. Muutosten potentiaalin hyödyntämisessä keskeisinä tekijöinä toimivat aikainen integraatio sekä arvontuoton tunnistaminen. Teknisen ja taloudellisen arvon sijaan katse tulisi kohdistaa vahvemmin asiakkaalle tuotettavaan arvoon.

Lean-filosofian toteuttamista lähestytään usein liian kapeasti pelkästään työkaluina ja menetelminä. Konkreettisilla toimenpiteillä voidaan kehittää toimintaa, mutta ne eivät yksistään mahdollista kokonaisvaltaista kulttuurin muutosta. Näihin ajatuksiin paneutui myös Fira Oy:n kehitysjohtaja Otto Alhava, joka kertoi käytännön kokemuksistaan Leanin implementoinnista. Perusteellisten uudistusten aikaansaamiseksi Lean tulee ymmärtää syvällisempänä ajattelumallina ja lähestymistapana jokapäiväisessä toiminnassa. Muutos lähtee jokaisesta henkilöstä, muuttaen niin organisaatioiden kuin yksilöiden toimintaa.

Johtajapanelistit yhtä mieltä muutoksen johtamisesta

Päivän lopuksi käytiin paneeli-keskustelu toimialan virtaviivaistamisen vaatimasta kulttuurin muutoksesta. Lean-filosofian jalkauttamisen tulee tapahtua ihmiset ja osaamiset edellä. Kulttuurin muutos ei kuitenkaan onnistu ilman toimivia työkaluja muutoksen tukena. Avainasemassa alan kehittämisessä toimivat asiakasarvon tunnistaminen ja integroidut toteutusmuodot.

Panelistien mukaan yhteistyökulttuurin uskotaan siirtyvän yhä enemmän perinteisiin toteutusmuotoihin. Yhteistyöhankkeista saatuja kokemuksia ja oppeja ei unohdeta hankkeen loppuessa, vaan ne kulkevat henkilöiden mukana osaksi organisaatioiden toimintaa. Lean-johtaminen tukee myös yrityksen strategian ja liiketoi-minnan kehittämistä.

Kulttuurin muutos vaatii kuitenkin vahvaa muutosjohtamista, sitkeyttä ja rohkeutta uuden yrittämiseen. Koko alan kehittämisessä Tilaajat toimivat tässä keskeisessä roolissa. Asiakkaiden vaatiessa uutta, on myös palveluntuottajien mukauduttava muutoksiin.

Lean-rakentamisen kehittäminen jatkuu RAIN-hankkeessa

Tilaisuuden päätti Consti Oy:n kehitysjohtaja Juha Salminen, joka vahvisti päivän aikana esiintyneitä näkemyksiä. Rakennusalalla ollaan muutoksen kynnyksellä, jossa yhteistyö, yhteistoimintamallit ja käyttäjälähtöisyys tulevat nousemaan entistä suurempaan rooliin. Lean-kehitystyö jatkuu käynnistettävässä RAIN-tutkimushankkeessa.

 

Ohjelma ja ladattava aineisto

UK Government construction strategy and how Highway agency is deploying Lean Construction across £3 billion supply chain

Case Kainuun Uusi Sairaala -allianssi

Lean in Transport for London, operoinnin, rakentamisen ja ylläpidon tuottavuus

LCIFIN2 tutkimustuloksia

LCIFIN- www-sivujen julkistus

Miten laivoja korjataan minuuttiaikataululla – Lean hyttiremontti

BIM ja Lean

Miten Lean Construction luo uutta potentiaalia rakennusalan kehittämiseen

Kulttuurin muutos rakennusprojektissa; jatkuvaa parantamista pienin askelin

Tilaisuuden päätössanat – miten Leanilla eteenpäin