LCI Finland ry:n hallitus

Pekka Petäjäniemi

Hallituksen puheenjohtaja, Väylävirasto

Pekka Petäjäniemi toimii tällä hetkellä Väyläviraston Hankkeet -toimialan toimialajohtajana. Toimiala vastaa viraston n. 800 miljoonan euron vuotuisista tie-, rata- ja vesiväyläinvestoinneista. Hän on myös MANK ry:n neuvottelukunnan puheenjohtaja ja RIL hallituksen jäsen. Kansainvälisissä järjestöissä hän on Euroopan laajuisen isojen investointien verkoston (NETLIPSE) varapuheenjohtaja.

Sekä insinöörin että diplomi-insinöörin tutkinnon omaavalla Petäjäniemellä on 35 vuoden insinöörityökokemus infra-alalta sekä suunnittelun että rakentamisen osalta. Hän on työskennellyt Suomen lisäksi myös Saksassa ja vaikka kokemus on karttunut pääosin julkiselta puolelta, on hänellä työkokemusta myös yksityiseltä sektorilta. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut infrarakennuttamisen johtavissa tehtävissä ja panostanut merkittävästi koko alan kehittämiseen soveltamalla tuottavuutta parantavia hankinta- ja yhteistyömenettelyjä erityisesti tilaajatoiminnoissa. Hän on alan kehittämiseen liittyvissä käytännöissä kysytty puhuja lukuisissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa, joissa käsitellään infra-alan julkisen sektorin integroidusti toteutettavien hankintojen ja lean-menetelmien merkitystä koko Suomen rakennusalan tuottavuuteen.

Minna Hurme

Hallituksen varapuheenjohtaja, A-Insinöörit Oy

DI Minna Hurme toimii hankejohtajana A-Insinöörien rakennuttamisen toimialalla. Minna on vahva hankejohtamisen asiantuntija ja työskennellyt suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä konsulttialan yrityksissä.

Minnan erityisosaamista on projektijohtamisen kehittäminen, digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä lean-menetelmät. Minna valmentaa työssään hankkeiden monialaisia projektitiimejä yhteistoiminnallisuuteen ja lean-menetelmien käyttöön. Hän on ollut kehittämässä suunnitteluprosesseja ja suunnitteluryhmien toimintaa. Minnan sydäntä lähellä on fasilitointi, aito yhteistoiminta, Last Planner ja tilaajan tavoitteisiin suunnittelu (TVD).

Laura Pääkkönen

HOAS

Laura Pääkkönen toimii tällä hetkellä Hoasilla rakennuttajapäällikkönä ja vastaa Hoasin korjausrakentamisesta sekä yksittäisistä uudishankkeista (mikäli niissä on mukana yhteistoiminnallisia elementtejä). Koulutukseltaan Laura on kiinteistötalouden DI.

Lauran kiinnostus leaniin juontuu jo usean vuoden takaa. Laura on tehnyt aihetta koskien diplomityön, jonka jälkeen hän on edistänyt leanin sekä esimerkiksi tahtituotannon menetelmiä hankkeissaan. Tällä hetkellä kaikissa Lauran hankkeissa toimitaan lean periaatteita mukaillen ja käytetään tahtituotantoa sisävalmistusvaiheen tehtävissä.

Vuosina 2019-2022 Laura on vastannut projektipäällikkönä viiden kohteen ja yli 300 asunnon muodostamasta perusparannusallianssista. Allianssisopimuksen piiriin kuuluivat suunnittelijat sekä pääurakoitsija ja LVIS urakoitsijat. Kyseessä oli ensimmäinen Ara rahoitteinen allianssi. Laura on Hoasin edustajana mukana IPT4 hankkeessa ja hankkeen pilottiprojektina on laadittu yhteistoiminnallinen perusparannus -malli, jolla kohteita pyritään jatkossa kilpailuttamaan. Kehitetyssä mallissa on hyödynnetty allianssimallista ja muista yhteistoiminnallisista malleista (IPT-malli) hyväksi havaittuja toimintaperiaatteita ja sopimusehtoja. IPT4 hankkeen lisäksi Laura on mukana useissa Raklin ohjausryhmissä (lean rakentamisen + korjausrakentamisen kehittäminen -ohjausryhmät). Lisäksi hän on ollut kauden 2023 Raklin rakennuttaminen ohjausryhmässä ja vuoden 2024 johtoryhmässä.

Anssi Koskenvesa

Mittaviiva Oy

Anssi Koskenvesa on Mittaviiva Oy:n toimitusjohtaja, projektin- ja tuotannonjohtamisen kouluttaja ja konsultti. Hän on toiminut Lean Construction -menetelmien kehittäjänä ja kouluttajana 1990-luvulta alkaen eli koko sen ajan, kun Lean menetelmiä on kehitetty rakennusalalle Suomessa. Hän on vienyt menetelmiä aktiivisesti yritysten käytäntöihin, kouluttanut sekä kehittänyt niitä edelleen. Koskenvesa kouluttaa Lean Construction -menetelmiä (Last Planner, tahtituotanto, Parade of Trades, Villego) viikoittain eri rakennusalan yrityksissä ja projekteissa. Hän on julkaissut laajan Ratu-aineiston lisäksi yhteistyökumppaneidensa kanssa Last Planner -oppaita sekä tuottanut digitaalisia välineitä Last Planner -menetelmien käyttöön yrityksissä ja työmailla. Lisäksi Koskenvesalla on työn alla Tampereen yliopistoon väitöskirja rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtamisesta.

Antti Peltokorpi

Aalto-yliopisto

TkT Antti Peltokorpi toimii rakentamisen tuotantotalouden professorina ja vaikuttamisen varadekaanina Aalto-yliopistossa rakennustekniikan laitoksella. Hänen taustansa on tuotantotaloudessa, josta hän erikoistui projektien johtamiseen ja rakentamistalouteen noin 10 vuotta sitten. Peltokorven keskeisiä tutkimus- ja opetusalueita ovat lean rakentaminen, tahtituotanto, teollinen rakentaminen, modulaarisuus ja toimitusketjujen hallinta. Lisäksi hän on mukana useissa rakentamisen digitalisaatiota koskevissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kehitys- ja tutkimushankkeissa.

Ennen professorin tehtävää Peltokorpi oli osakkaana ja projektipäällikkönä kansainvälisessä konsulttiyrityksessä. Nykyään hän edistää yliopiston, yritysten ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä mm. Aalto-yliopiston Building 2030 konsortiossa sekä koordinoimalla varadekaanina yhteiskunnallista vaikuttamista Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa.

Arja Renell

Haahtela

Arja Renell toimii arkkitehtinä ja konsulttina mm. Haahtelan projektinjohtopalvelussa sekä muissa Haahtelan kehityshankkeissa. Hän on ollut mukana kehittämässä Haahtelan Realaizer simulaatio-ohjelmistoa, joka auttaa ohjaamaan rakennushankkeille asetettuja kustannustavoitteita tehokkaasti jo tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa.

Renell auttaa toteuttamaan Lean-rakentamisen periaatteita sekä rakennushankkeissa että kiinteistöjen hallinnassa. Toiminnan ymmärtämiseen ja tilatarpeen mallintamiseen pohjautuva tavoitteiden asetanta, suunnittelu sekä strategiatyö osallistaa myös käyttäjät ja tuo esiin potentiaaliset kehitysvaihtoehdot, niiden kustannukset sekä vaikutukset koko organisaation toimintaan.

Jan Hellman

Amplit Oy

DI Jan Hellman toimii Amplit Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Amplit on pääkaupunkiseudulla toimiva talotekniikkaurakoitsija, jonka erityisosaaminen on vaativien projektien toteutuksessa. Yrityksen yhtenä keskeisenä toimintaperiaatteena on perustamisesta lähtien ollut toimintatapojen jatkuva kehittäminen yhdessä rakennusalan muiden toimijoiden kanssa. Viime vuosina Amplit on osallistunut aktiivisesti toiminnan kehittämiseen leanin pohjalta. Jan on aiemmin ollut kehitysjohtajana Amplitissa ja sen lisäksi toiminut 20 vuotta eri johtotehtävissä globaalissa teknologialiiketoiminnassa.

Jouni Kekäle

NRC Group Finland Oy

Jouni Kekäle toimii NRC Group Finland Oy:n operatiivisena johtajana ja vastaa yrityksen raitiotieliiketoiminnasta. Tällä hetkellä NRC on allianssiosapuolena Tampereen raitiotiealliansseissa (rakentaminen ja kunnossapito), Raide-Jokeri -allianssissa sekä Kruunusillat-allianssissa ja Jouni toimii näiden hankkeiden allianssin johtoryhmän jäsenenä.

Jounilla on pitkä kokemus allianssihankkeista, joista ensimmäinen oli jo vuonna 2011 käynnistynyt Lielahti-Kokemäki allianssi (LIEKKI). LIEKKI-hanke loi hyvän perustan yhteistoiminnallisen toteutusmallin jalkautumiselle Suomeen ja sen kokemukset avasivat ovet Suomen rakennusalan kulttuurimuutokselle.

Jouni on ollut keskeisenä tekijänä yrityksen Lean-valmiuksien kehittämisessä osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa, ja tämä kehitys on jatkuvaa. Jouni on ollut mukana alan yhteisessä RAIN-hankkeessa sen alusta saakka.