Keväällä 2022 päättyneen RAIN2-hankkeen tuloksista ja aineistoista on koottu loppudokumentaatio. Loppudokumentaatio sisältää RAIN2-hankeen keskeisten teemojen, integraation laajentamisen ja syventämisen, virtautetun toimintamallin sekä lean-johtamisen, läpikäynnin sekä 13 pilottiprojektin esittelyn.

Integraation laajentaminen ja syventäminen
RAIN2-hankkeen aikana osapuolten integroinnissa on edistytty ja integroinnista puhutaan alalla muustakin kuin sopimusnäkökulmasta. Integraation mahdollistavat sopimukset ovat edelleen keskiössä, mutta yhtä lailla tärkeää on huomioida ih­misten sekä tiedon integrointi. Integraatiota sovelletaan koko ajan laajemmin tavoitteena koko toimitusketjun in­tegraatio.

Virtautettu toimintamalli
Keskeinen RAIN2-hankkeen tulos on kasvanut ymmär­rys siitä, että onnistunut tahtituotanto vaatii varsinaisen tuotannon suunnittelun sijaan koko hankkeen toimintojen virtautuksen, mukaan lukien mm. tiedon, suunnittelun, tu­kitoimintojen ja johtamisen.

Lean-johtaminen
Lean-johtamisessa asiakkaan ja sisäisen asiakkaan tunnistaminen omalle työlle on ensiarvoisen tärkeää arvon tuoton kannalta. Projektitasolla johdon roolin tulisi olla lähempänä te­kemistä, jotta mahdollisuuksien ja edellytysten luomi­nen toteutuu. Tekijätasolla pitäisi olla luottamus siihen, että johto on sitoutunut samoihin asioihin ja asioiden kokeileminen on sallittua eikä epäonnistumisista rangaista.

RAIN3-hanke polkaistaan käyntiin kesäkuun alussa

Rakennusalan muutosliikkeen jatkamiseen ja tehostamiseen tähtäävän RAIN3-hankkeen sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 11 jäsenyrityksen toimesta. Keskeistä hankkeessa on lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntäminen asiakasarvon ja tuottavuuden parantamisessa sekä ihmisten kehittämisessä. Edeltäneisiin hankkeisiin suurin muutos on tilaajien liittyminen yhteiskehittämiseen IPT4-hankkeen kautta. Hankkeen toteutustapa on pitkälle edeltäneen RAIN2-hankkeen kaltainen. Luvassa on korkealaatuisia työpajoja, ekskursioita ja muita tilaisuuksia.

RAIN3-hankkeen kick-off-työpaja järjestetään 1.6.2022. Hankkeen kantavia teemoja ovat RAIN2-hankkeesta tutut aihepiirit sekä uutena teemana vihreä siirtymä, erityisesti lean-rakentamisen näkökulmasta.

Linkki: RAIN2-loppudokumentaatio