Kesäkuussa 2024 on edessä Lean-rakentamisen päivät teemalla Ihmisiä rakentamassa. Teema kuvaa ihmisen asemaa rakentamisen keskiössä ja myös sitä, että ihmisiä sosiaalisine ja teknisine kyvykkyyksineen pitää jatkuvasti kehittää ja siten tuottaa uusia lean-rakentajia. Lean-rakentamisen päivien esiin nostetut aihepiirit ovat mielenkiintoisia ja käsittelevät laajasti ajankohtaisia teemoja. Ihmisiä rakentamassa teemaan liittyen ja yhteistoiminnan prosessiin (Rakentamisen integraatiomekanismit (1/2018) peilaten, kirjoitan yhteistoiminnasta pienen tiimin ja yksittäisen työpajan toteuttamisen näkökulmasta. Pienistä puroista syntyy suuri joki ja juuri työpajatasolla tehdään rakennushankkeissa lähes kaikki innovointi.

Yhteistoiminta ja tapamme toimia sisäänrakennettuine lean-menetelmineen ovat keskeisiä onnistumisen avaimia. Yhteistoiminnallisessa mekanismissa työpajat toimivat oivallisina ja tehokkaina työkaluina. Työpajat toimivat erityisesti hyvin, kun ne ovat hyvin valmisteltuja, käytössä olevat menetelmät palvelevat työpajalle asetettua tavoitteita ja menetelmiä osataan soveltaa tarpeen vaatiessa. Työpaja onnistuu, kun koko tiimi saadaan innostumaan sekä tiimin osaaminen ja kokemus saadaan hyödynnettyä taitavan fasilitoinnin avulla. Fasilitaattorin roolissa on tärkeää avoimen ja turvallisen ilmapiirin rakentaminen, tilaisuuden tavoitteen saavuttamisen varmistaminen sekä ihmisten huomioiminen ja ymmärtäminen. Fasilitaattorina kehittyy palautteesta oppimalla ja keskittymällä myös itsensä kehittämiseen. Työpajan valmistelun ja toteutuksen lisäksi on myös tärkeää, että saavutettu lopputulos viestitään työpajan osallistujille tai muille osapuolille siten, että työpaja linkittyy selkeänä osana hankkeeseen tai sen osakokonaisuuteen. Tulosten viestintää tukee visuaalinen johtaminen ja sen työkaluna esimerkiksi digitaalinen tilannekuva.

Fasilitaattorin näkökulmasta jännittävää ja mielenkiintoista on yhdessä uuden tiimin kanssa lähteä rakentamaan yhteistoimintaa ja työpajatyöskentelyn hyödyntämistä. Kukaan ei ole seppä syntyessään sanonta toimii myös yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. Tärkeää on tunnistaa tiimiin sisäiset vuorovaikutussuhteet, henkilöiden vahvuudet ja pohtia yhdessä, miten osapuolet voivat tukea toisiaan yhteisen sävelen löytämiseksi. Hyvällä yhteistoiminnalla tiimin on helpompi taklata esimerkiksi eteen tulevia haasteita ja mahdollisia ongelmia. Pienenkin tiimin yhteistyön kehittäminen onnistuu valmentamalla, harjoittelemalla, avoimella keskustelulla sekä oman toiminnan analysoinnilla. Tiimin yhteistoiminnan valmentamisen rinnastan urheilusuorituksen valmennukseen. Antamalla tiimille yksityiskohtaista palautetta myös yksilötasolla ja selkeitä malleja he oppivat ja kehittyvät nopeammin. Mikäli yhteistoimintaa valmennettaessa ohjeet ovat ylimalkaisia eivätkä perustu konkreettisesti tiimin toimintaan, on ryhmän vaikeampaa muodostaa käsitystä parannettavista osa-alueista. Yhteistoiminta luo onnistumisen edellytyksiä ja yhdessä tekemällä on mukava tehdä töitä.

Tule mukaan Lean-rakentamisen päiville – Ihmisiä rakentamassa: Lean-rakentamisen päivät – RIL

Minna Hurme
Hankejohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
LCI Finland hallituksen varapuheenjohtaja