Kolmivuotinen RAIN3-hanke käynnistettiin kick-off-tilaisuudella kesäkuun alussa. Työpajassa käytiin läpi hankkeen keskeisiä teemoja, joista keskityttiin erityisesti lean-rakentamisen periaatteiden suhteesta vihreään siirtymään. Teemaan liittyen kuultiin puheenvuorot Piia Sormuselta ja Tytti-Bruce Hyrkäkseltä (Granlund), Mikko Nousiaiselta (Green Building Council Finland) sekä Kaisa Vähäseltä ja Mikko Inkalalta (Afry Finland Oy). Vihreän siirtymän vauhdittaminen on päätetty ottaa RAIN3-hankkeeseen läpileikkaavaksi teemaksi, jota tullaan käsittelemään hankkeen muiden teemojen rinnalla juuri lean-rakentamisen näkökulmasta.

Yhteiset ympäristöluokittelut ja asetukset, kuten EU-taksonomia, luovat konkreettiset raamit sille, miltä kestävä rakentaminen tulee näyttämään tulevaisuudessa. Erilaiset säädökset tulevat muuttamaan hankkeen ohjausta ja käytänteitä koko hankkeen elinkaaren mitalta. Sormunen ja Bruce-Hyrkäs nostivat näiden lisäksi esiin TVD-prosessin hyödyntämisen osana tavoiteohjatun rakentamisen luomista. Tulevaisuudessa hankkeiden kustannusten, aikataulujen ja hiilijalanjäljen määrien seuraaminen tulee korostumaan entisestään, joka edellyttää digitaalisen tilannekuvan hallintaa. Tilannekuva luo läpinäkyvyyttä projektien TVD-prosessiin, jolla hanketta ohjataan kohti tavoitteita.

Jotta vihreän siirtymän edistäminen konkretisoituu, se pitää integroida osaksi hankkeen tavoitteita ja periaatteita. Lean-rakentamisen peruspilarit, kuten jatkuva parantaminen ja hukan minimointi, toimivat vihreän siirtymän tukirunkona. Nousiainen nimesi esityksessään jatkuvan parantamisen kestävän kehityksen tärkeimmäksi periaatteeksi. Hankkeella jatkuva parantaminen vihreän siirtymän näkökulmasta näkyy esimerkiksi kunnianhimoisina tavoitteina ja niiden saavuttamiseen liittyvien kannustimien asettamisena sekä luottamuksen ja kannustuksen ilmapiirinä, joka tukee vihreän siirtymän ratkaisujen tuottamista.

Hukan minimoimisen nimeäminen hankkeen ympäristöarvoksi herätti Vähäsen ja Inkalan esityksen jälkeen keskustelua myös ryhmätehtävissä. Hukan poistaminen luo arvoa hankkeelle myös ympäristönäkökulmasta, kun keskitytään kuljetuskustannusten, materiaalitehokkuuden ja uusio- ja kierrätysmateriaalien käytön kaltaisiin tekijöihin. Näiden vauhdittaminen edellyttää kestävyystavoitteiden huomioimista myös hankkeen kannustinjärjestelmän laatimisessa.

Vihreä siirtymä tuodaan konkreettisesti osaksi hankkeen toimintaa

Työpajassa pohdittiin vihreän siirtymän ja siihen liittyvän tiedon jakamisen näkymistä RAIN3-hankkeen tavoitteissa ja sisällöissä. Keskusteluissa toivottiin lisäymmärrystä vihreästä siirtymästä ja sen soveltamisesta hankkeilla. RAIN3-pilottihankkeet nähtiin hyväksi alustaksi konkreettisten toimien kokeilemiseen ja kokemusten jakamiseen. Työpajoissa vihreän siirtymän toivotaan näkyvän mm. käsitteiden konkretisointina ja visualisointina, prosessikuvauksina ja alan ulkopuolelta tulevissa teemaan liittyvissä esityksissä.

Kick-offissa esiin nousseet asiat sisällytetään hankkeen täydentyvään toimintasuunnitelmaan. RAIN3-hanke pyrkii edistämään vihreää siirtymää lean-periaatteiden näkökulmasta ja niiden avulla. Hankkeen aikana kerrytettyjä oppeja testataan projekteilla ja kokemuksia sparrataan osallistujien kesken työpajoissa. Myös hankkeen muihin keskeisiin teemoihin, kuten integraatioon ja virtautukseen, syventyminen auttaa vihreän siirtymän edistämisessä.


Jutun kuva on RAIN3-hankkeen kick-off tilaisuudesta, joka järjestettiin BIM-Kampuksella 1.6.2022. Hybridityöpajan aineisto on saatavilla hankkeen aineistoissa.

RAIN3-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka on jatkoa RAIN2-tutkimus- ja kehityshankkeelle (2019–2022). Hankekonsortiossa ovat mukana Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, Amplit Oy, SRV Rakennus Oy, Destia Oy, GRK Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Lujatalo Oy, AFRY Finland Oy, Granlund Oy ja Ramboll Finland Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.