Hoshin Kanri tarkoittaa johtamistapaa, jota hyödynnetään lean-johdetussa organisaatiossa tai projektissa. Japanilaisen termin sana hoshin viittaa kompassin neulaan tai suuntaan ja kanri johtamiseen sekä kontrolliin. Johtamistavan päämääränä on varmistaa, että organisaation jäsenet ovat samalla sivulla organisaation suunnasta ja tietävät, miten suuntaa pidetään yllä. Yksi Hoshin Kanrin periaatteista on se, että strategian toteuttaminen vaatii sen jalkauttamista selkeiksi tavoitteiksi eri tasoille.

Rakennusalan projektissa tällainen ajattelu näkyy esimerkiksi aikataulusuunnittelussa. Aikataulua selkeytetään asettamalla välitavoitteita ja jakamalla niitä osiin eri tasoille, esimerkiksi sen mukaan mitä välitavoitteen saavuttaminen vaatii arkkitehtisuunnittelijalta, rakennesuunnittelijalta, projektipäälliköltä tai johtoryhmältä. Kun välitavoitteet ja niiden saavuttamiseen liittyvä kokonaisuus on yhteisesti ymmärretty ja jalkautettu säännöllisesti seurattavaan aikatauluun, projektilla on mahdollisuus seurata tavoitteiden toteutumista tilannekuvasta.

Mittaamalla ja luomalla tilannekuvaa tavoitteiden saavuttamisesta, koko organisaatio on kartalla siitä, missä mennään. Ilman yhteisen tilannekuvan mahdollistamaa selkeyttä tavoitteet voivat jäädä kaukaisiksi unelmiksi. Sen sijaan toimivalla yhteistyöllä ja yhteisellä ymmärryksellä siitä, mitä tavoitteen eteen tulee tehdä eri tasoilla, voidaan saavuttaa haastavatkin tavoitteet. Jaetun käsityksen lisäksi on saada yksilöt sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, jotta jokaiselle muodostuu ymmärrys siitä, miten omat toimet vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen. Strategian toteuttaminen tulee siis näkyä päivittäisessä työssä, ei vain puolivuosittain tehtävissä katsauksissa.

Jos vastuullisuus on vain ylätasolla tavoiteltava asia, niin voiko sitä oikeasti saavuttaa?

Hoshin Kanri on monen yrityksen, kuten Teslan, Toyotan ja HP:n, menestystarinan takana. Johtamistavan avulla ylätasolla tavoiteltavista asioista, kuten vastuullisuudesta, voidaan tehdä saavutettavampia. Ympäristöön merkittävästi vaikuttavissa rakennusprojekteissa tämä esimerkiksi tarkoittaa sitä, että yhtiön, rakennuttajan, kaupungin, valtion tai EU:n strategiset tavoitteet huomioidaan hankintavaiheessa ja viedään myöhemmin hankkeen tavoitteiksi tarkemmalla, mitattavalla tasolla.

Kun näistä hankkeen tavoitteista edelleen johdetaan tarkemman tason tavoitteita esimerkiksi suunnittelijoille ja rakentajille, pystytään luomaan ymmärrystä siitä, miten oma työ edesauttaa strategian toteutumista ja esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Laajojen ympäristövaikutusten lisäksi isot rakennusprojektit työllistävän paljon ihmisiä, jolloin myös muut vastuullisuuden näkökulmat pitää olla kattavasti huomioituna. Tavoitteiden tulee olla ymmärrettävissä samalla tavalla rakennusprojektin kaikille osapuolille. Tämä edellyttää sitä, että tavoitemäärittely syventyy projektin edetessä ja tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

Kuva: Hoshin-Kanri at Cargotec, Anton Hiropoulos, 2022

RAIN3-hanke on siihen kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022–2025. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita.

Syksyn 2023 toisen RAIN3-työpajan aiheena oli lean-johtaminen ja virtaus ja se järjestettiin Toyota Material Handling Finlandin tiloissa 5.10.2023. Hankkeen jäsenet pääsivät tutustumaan Toytotan tiloihin ja oppimaan Hoshin Kanri -johtamistavasta. Työpajan aineistojen jakelua on rajoitettu, mutta Mentimeter-dokumentaatio löytyy täältä.