Tiedolla johdettu projekti tarkoittaa, että päätökset ja valinnat tehdään aina oikeaan, reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Käytännössä tietoa kerätään, järjestetään ja analysoidaan johtamisen tarpeisiin systemaattisella ja yhdessä sovitulla tavalla. Projektin tiedolla johtaminen vaatii edellytysten luontia jo hankkeen varhaisista vaiheista lähtien. Mitä aikaisemmin päätös projektin tiedolla johtamisesta tehdään, sen paremmin eri osapuolet pystyvät valmistautumaan ja varaamaan projektiin oikeanlaisia resursseja sekä asennoitumaan projektin johtamiseen oikealla tavalla.

Edellytyksien rakentaminen vahvistaa valmiuksia tiedolla johtamiseen ja edistää yhteisen tavoitetilan muodostumista projektissa. Tilaajan rooli on keskeinen jo ennen palveluntuottajan hankintaa, sillä tiedolla johdetun projektin perusta valetaan hankintavaiheessa. Yhteistä tavoitetilaa kannattaa lähteä rakentamaan heti, sillä se tukee valmiuksien ja ymmärryksen kasvattamista puolin ja toisin. Kun kommunikointi tilaajan ja palveluntuottajien välillä on hankintavaiheesta alkaen selkeää, oikeanlaisen osaamisen varmistaminen hankkeeseen on mahdollista.

Asenne ratkaisee organisaation kulttuurinmuutoksessa

Projektien tiedolla johtamiseen on jo olemassa erilaisia tilannekuvamalleja, konsepteja ja perustoimintamalleja. Valmiita konsepteja kannattaa hyödyntää, mutta niiden soveltuvuus ja niihin liittyvä henkilöstön osaaminen tulee varmistaa aina projektikohtaisesti. Toimiva tiedolla johtamisen konsepti rakentuu ajan myötä ja vaatii useimmiten myös henkilöstön valmentamista ja oivalluksia. Organisaation kulttuurin tulee olla kannustava, jotta uudenlainen johtamismalli ja siihen liittyvät käytännöt voidaan rakentaa kestävälle pohjalle.

Tiedolla johdettu projekti vaatii totuttua avoimempaa toimintaa kaikilta yhteistoiminnallisen hankkeen osapuolilta eli edellyttää projektin toimijoilta uudenlaisen tekemisen kulttuurin luomista. Kulttuurinen muutos haastaa toimijoita organisaatiorajat ylittävään tiedon avoimuuteen, jossa keskeisenä tekijänä on toimijoiden välinen luottamus. Kulttuurinmuutokseen liittyy paitsi uuden asennoitumisen ja ymmärryksen sekä uusien toimintatapojen omaksumista, myös aktiivista vanhasta pois oppimista.

Tiedolla johdettu projekti edustaa laajamittaista kulttuurista muutosta koko rakennusalalla. Se rakentaa luottamusta myös organisaation kulttuurin muuttamisen kontekstissa. Tiedolla johdettu projekti edistää tehokasta yhteistyötä kaikilla tasoilla rakennusalalla, jossa ollaan tällä hetkellä siirtymässä pois projektikohtaisesta toiminnasta kohti kokonaisvaltaisempaa operaatioiden johtamista.

RAIN3-hanke on siihen kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022–2025. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita.

RAIN3-työpaja järjestettiin 4.5.2023 teemalla integraatio. Työpajan aineistot löytyvät täältä.