Lean-rakentamisessa on viime aikoina puhuttu koko ajan enemmän kulttuurinmuutoksesta työkalujen ja menetelmien rinnalla. Kulttuurinmuutos liittyy johtamismallin muutokseen, jossa johdon roolia pyritään muuttamaan siten, että arvon tuottamista tukeva toiminta ja päätöksenteko tuodaan lähemmäs varsinaista tekemistä. Rakentamisessa tämä konkretisoituu esimerkiksi johdon jalkautumisena työmaalle sekä päätöksenteon vastuuttamisena lähemmäksi työmaaporrasta. 

Kulttuuri on sitä, mikä tapahtuu, kun johto ei ole paikalla 

Rakennustyömaan kulttuurilla viitataan käytäntöihin, normeihin ja arvoihin, jotka ohjaavat työmaalla työskentelevien ihmisten käyttäytymistä ja vuorovaikutusta sekä työmaan yleistä toimintaa. Kulttuurinmuutosta ei voida saavuttaa pelkästään tekemällä siihen liittyviä päätöksiä, vaan se vaatii konkreettisia tekoja. Johdon rooli on muuttunut vasta, kun se näkyy suunnittelussa ja työmaalla eri tavalla kuin ennen. Kun johtaminen tuodaan lähemmäksi arvonluontia, eli konkreettisesti työmaalle, se voi tukea aidosti työn virtausta. 

RAIN3-työpajassa puhuneen Marko Salomäen (NRC Group Finland) mukaan turvallisuusjohtamisen kehittämisessä on tyypillistä lähteä liikkeelle tilanteesta, jossa johtamista lähestytään ylhäältä alaspäin organisaation johdon vaatimusten ja käskyjen kautta ja ihmetellään, miksei työnjohto saavuta määrätyillä toimenpiteillä haluttua lopputulosta työmaalla. Osapuolten asenteisiin on pystytty vaikuttamaan positiivisesti lisäämällä johdon ja työmaan välistä avointa vuorovaikutusta. Lisääntynyt vuorovaikutus luo johdolle lisäksi oikeanlaista ymmärrystä työmaan tarpeista johtamismalliin liittyen.  

Päivittäisjohtaminen parantaa kaikkien osapuolten tilannekuvaa 

Miikka Häkkilä (Destia) on tutkinut työmaajohtamisen kulttuurinmuutosta käytännön kautta Kalastamasta Pasilaan -hankkeella. Häkkilän opinnäytetyö on osoittanut, että uudenlainen päivittäisjohtaminen on aikaansaanut positiivista muutosta työmaalla. Päivittäiset työmaan tapaamiset vahvistavat projektin eri osapuolien ymmärrystä prosessien ja toimintatapojen vakioinnin, ketterän päätöksenteon ja yksilöiden asenteiden merkityksestä työmaalla. Lisäksi yhteinen tilannekuva on parantunut ja yhteisöllisyyden kokemus on vahvistunut.  

Työmaakulttuurinmuutos tapahtuu pikkuhiljaa, kun toimintamalleja lähdetään systemaattisesti muuttamaan. Yksi päivittäisjohtamisen mallin haasteista on sitouttaa avainpelaajat mukaan niin, että kaikki kokevat osallistumisen tärkeäksi. Uuteen malliin tottuminen vaatii kaikilta osapuolilta paneutumista ja aikaa, ja lisäksi johdolta sopivaa jämäkkyyttä. Huippu-urheilussa ei voisi ajatellakaan, että keskeiset pelaajat jäisivät pois ottelupalaverista, jossa sovitaan pelistrategiasta. Kun tekemisen kulttuuri muuttuu, yhteiseen toimintamalliin halutaan lähtökohtaisesti osallistua, eikä jäädä siitä pois. Johdon tehtävä on tukea ja ohjata muutosta niin, että kaikki pelaajat näkevät sen arvon. 

RAIN3-hanke on siihen kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022–2025. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita.

RAIN3-työpaja järjestettiin 23.3.2023 teemalla lean-johtaminen. Työpajan aineistot löytyvät täältä.