Lean-työkalujen rinnalle on viime vuosina noussut aktiivinen puhe lean-johtamisesta. On tunnistettu, että lean-filosofian tarjoaman potentiaalin lunastamiseen tarvitaan työkalujen lisäksi oikeanlaista johtamista. Lean-johtamisessa johdon tehtävät painottuvat asiakasarvon tunnistamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden kommunikointiin, arvontuoton tukemiseen sekä eräkoon pienentämiseen ja vakiointiin.  

Syyskuun lopussa järjestetyssä RAIN3-hankkeen lean-johtamisen työpajassa keskityttiin pohtimaan, millaisia kyvykkyyksiä lean-projektien johtaminen vaatii työntekijöiltä, keskijohdolta ja ylimmältä johdolta. Työpajatyöskentelyn perustana oli niin kutsuttu käännetyn kolmion johtamismalli, jonka keskeinen viesti on klassisen johtamismallin hierarkian murtaminen ja arvoa tuottavan portaan, eli työntekijöiden nostaminen keskiöön johdon sijaan. Perinteinen johdolta tuleva käskytys ja kontrolli korvataan lean-johtamisen mallissa onnistumisen edellytysten luonnilla. Käännetty kolmio vahvistaa eri kolmion tasojen roolia asiakasarvon tuottamisessa.  

Kuva: Käännetyn kolmion johtamismalli (Lähde: IPT-pelikirja)

Työpajan tuloksissa korostui muutostarpeen ymmärtäminen sekä yhteistoimintakyvykkyyden kehittäminen kaikilla tasoilla. Työskentelyssä tunnistettiin kehitystarpeita ymmärtämisen lisäksi myös erilaisille taidoille, jossa korostui vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot niin arvon luojien, keskijohdon kuin ylimmän johdon tasolla: 

  • Kun yksilötasolla ymmärretään, mistä muutostarpeessa on kyse, se vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja motivaatioon toimia yhteisten tavoitteiden eteen ja tehdä arvoa tuottavaa työtä. Ymmärrys kokonaisuudessa helpottaa myös tunnistamaan, mitkä ovat yksilön roolin ja tehtävien kannalta keskeisiä kehitettäviä taitoja.
  • Keskijohdolla on lean-projekteissa merkittävä rooli tukea ja luoda edellytyksiä työntekijöiden onnistumiselle jokapäiväisessä työssä. Johtamisen taidoissa korostuu johtajien kyvykkyys luoda ympäristö, jossa asioista voidaan puhua avoimesti ja luottamuksellisesti. Johtamisen tulee olla dialogista ja läpinäkyvää sekä kannustaa yksilöitä vastuunottamiseen. Yksilöiden ja tiimien jatkuva valmentaminen ja tuki on tässä keskeistä.
  • Ylimmän johdon tärkein tehtävä on toimia mahdollistajana uudenlaisessa kulttuurissa. Johdon asenne ja suhtautuminen heijastuu usein keskijohdon työskentelyyn – kun ylin johto antaa tilaa keskijohdolle ja tukee heitä työssään, on onnistumisella hyvät edellytykset. Alan kehitysyhteisöissä, kuten RAIN3-hankkeessa, on todettu, että esteenä johtamisen kehittymiselle on usein linjaorganisaatioiden kulttuuri ja johtamismalli, jotka ovat ristiriidassa hankkeiden periaatteiden kanssa.

Kuva: Jonimedia


RAIN3-ryhmähanke (2022–2025) on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke. Työpajan aineistot löytyvät RAIN3-hankkeen työpaja-aineistoista.